Regional beredskap

Samfunnstryggleik er sektorovergripande, og kan ikkje handterast i ein sektor eller på eitt forvaltningsnivå. Arbeidet må koordinerast og samordnast mellom sektorar og mellom styresmakter på lokalt, regionalt og sentralt nivå.

Fylkesmannen er bindeledd mellom staten og kommunane, og har eit særskilt ansvar for å samordne og føre tilsyn med arbeidet med samfunsstyggleik i fylket. Fylkesmannen skal vere pådrivar og rettleia kommunane i det førebyggande arbeidet, og har også ei koordinerande rolle under kriser.

Vis mer


08.03.2019

Samferdselsdepartementet bør prioritera strekningsmåling av fart i Ryfast

Fylkesmannen ber Samferdselsdepartementet etablera streknings-automatisk trafikkontroll (ATK) i Ryfylketunnelen og framtidige undersjøiske tunnelar i Rogaland. 

14.12.2018

Samfunnssikkerhetskonferansen 2019

Den årlege samfunnssikkerhetskonferansen finn stad på UIS 3. januar 2019. Hovudtema denne gong er Lokalt ansvar for nasjonal tryggleik. Det er framleis mogleg å melde seg på!

28.06.2018

Stor NATO-øving til hausten

Øvinga Trident Juncture 2018 blir den største øvinga i Norge på mange tiår. 40 000 soldatar, 130 fly, 60 fartøy og 30 nasjonar deltek i øvinga. Norge tilbød seg å vere vertsnasjon i 2014.

13.10.2016

Må me læra oss å leva med terrorfrykt?

Dette er tema for Samfunnssikkerhetskonferansen onsdag 4. januar 2017. Konferansen tar føre seg truslar mot Noreg, kva som skaper frykt og kva dette betyr for dimensjoneringa av beredskapen.

03.07.2015

Ny instruks for samfunnstryggleik og beredskap

19. juni blei ein ny instruks for Fylkesmannen sitt arbeid med samfunnsstryggleik og beredskap vedtatt. Fylkesmannen sitt samordnings- og pådrivaransvar når det gjeld samfunnstryggleiksarbeidet i fylket er tydelegare enn før. 

22.08.2014

Ny handbok i øvelsesplanlegging

Boka er eit resultat av langvarig og godt samarbeid mellom naudetatane og samvirkeaktørar innan redningstenesta. Målet er å bidra til læring og utvikling innafor fagområdet.

24.07.2014

Auka beredskap i Norge

Politiets sikkerhetsteneste PST har auka trugselbiletet i Norge. Fylkesmannen har vore i kontakt med politidistrikta i Rogaland og i Haugaland- og Sunnhordland. Vi har ingen spesifikk trugsel mot Rogaland.

24.10.2013

Samfunnstryggleik og nye trusselbilete

Vi inviterer til den nasjonale Samfunnssikkerhetskonferansen i Stavanger torsdag 9. januar 2014.

22.04.2009

Beredskap mot truslar og skyting på skular

Det utenkjelege var tema for ei øving Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannen gjennomførde for 30 vidaregåande skular frå heile Rogaland 21. april 2009.

03.11.2008

Ferske tal om endring av havnivå i Rogaland

Ei stormflo i år 2100 vil kunne bli omkring 2 meter over dagens havnivå i Rogaland. For første gong kan ein nå presentere tal for havnivåstigninga langs kysten av Noreg. Kommunane må ta omsyn til denne kunnskapen i deira arealforvaltning.

Flere nyheter