Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Fylkesmannen er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for  innbyggerne. Fylkesmannen kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer


14.01.2020

Ekstremvêret Didrik: Det blir ekstremt høg vasstand

Det er venta ekstremt høg vasstand natt til onsdag, rekna til 80–90 centimeter over høgda i tidevasstabellane. Varselet er nå på raudt nivå og dermed eit ekstremvarsel som har fått namnet Didrik. 

13.01.2020

Svært høg vasstand natt til onsdag. Fare for oversvømmingar

Det er varsla høg vasstand i Rogaland natt til onsdag. Varselet er på oransje nivå, som er det nest høgaste og betyr stor fare. 

20.12.2019

Høyringsuttale til NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer

Justis- og beredskapsdepartementet har hatt på høyring Beredskapshjemmelutvalget si utgreiing NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer. I utgreiinga foreslår utvalet at det blir innført ei eiga krisefullmaktslov med ei sektorovergripande fullmakts- og suspensjonsheimel. Her er høyringssuttalen til Fylkesmannen i Rogaland

19.12.2019

Ny teneste gir deg oversikt over alle utrykningene til brann- og redningstenesta

Brannstatistikk.no er ei ny teneste frå DSB som mellom anna gir deg oversikt over alle utrykkingane til brann- og redningstenesta i Noreg. Av dei ti største kommunane i Noreg, er det Stavanger og Sandnes som kjem best ut på tal brannar per innbyggar. 

13.12.2019

Radioaktivt avfall i Eigersund: Politiet undersøker kor kjelda kom frå

Kjelda er ei metallstong, om lag éin meter lang, med eit radioaktivt belegg. Stonga er brukt i industrien til å fjerna statisk elektrisitet. Ho er nå forsvarleg sikra – og blir transportert og avfallshandtert i tråd med regelverket.

12.12.2019

Funn av radioaktivt avfall på gjennvinningsanlegg i Eigersund

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) handterer ei hending der radioaktivt avfall er oppdaga i ein kontainar som skulle til metallgjenvinning i Eigersund kommune. Kontainaren er sperra av - og Sivilforsvaret og DSA har utført målingar.

10.12.2019

Kraftige vindkast og mykje regn

Dette er ikkje dagen å bevega seg for mykje ute, dersom du absolutt ikkje må. 

17.10.2019

Fagdag om naturbrann

Korleis kan kontrollert brenning av lyng og rydding av kratt ver med på å førebygge villbrannar?  Det blir invitert til fagdag om naturbrann på tvers av fagfelt.

14.10.2019

Sokndal kommune får 700 000 frå staten etter skogbrannane i april 2019

Sokndal kommune søkte om dekking av utgiftene som dei fekk som følgje av brannane og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har no innvilga søknaden med kroner 700 000.

03.10.2019

Inviterer alle lokalpolitikarar til informasjonsmøte på nyåret

Møta blir arrangert regionvis i 2020. Dei nye kommunestyra har ennå ikkje konstituert seg, men fylkesmann Lone M. Solheim inviterer alt nå til tidleg dialog og godt samarbeid.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel