Ny Regionalplan for vannforvaltning i Rogaland får utsett høyring

Opprinneleg skulle ny plan på høyring 1. oktober, men blir utsett til 1. januar på grunn av korona-epidemien. Planen skal beskrive korleis det står til med vatnet vårt, kva miljømål vi skal nå, og kva tiltak som må setjast i verk for at vi skal nå måla.

Arbeidet med regional vassforvaltingsplan 2022–2027 er ei revurdering og ei justering av vassforvaltingsplanen for perioden 2016–2021. I Rogaland er mange vassdrag sterkt påverka av jordbruk, så planen er av stor betyding for landbruket i fylket. 

Meir informasjon om vassforvaltning kan de lese på www.vannportalen.no