Endringar i barnevernlova

Frå 19.06.2020 er samtaleprosess i fylkesnemndene, rett til ettervern opp til 25 år og krav til årleg tilstandsrapportering av barneverntenestene ein del av barnevernlova. 

Endringane som er vedtatt er:

  • auka aldersgrense for rett til ettervern frå 23 til 25 år
  • innføring av samtaleprosess som ei varig ordning i fylkesnemndene
  • innføring av krav om årleg tilstandsrapportering til kommunestyret
  • endring i fylkesnemndenes stedlege verkeområde
  • betre vern av barn med skjult adresse

Ikraftsetting

Samtaleprosess trer i kraft frå 01.07.2020. Rett til ettervern frem til fylte 25 år krev finansiering, og det er derfor uklart når denne endringa trer i kraft. Dei øvrige endringane trer i kraft 01.01.2021. 

Du kan sjå dei nye bestemmelsane her.