Barn og foreldre

Alle barn har rett på en trygg og god barndom og oppvekst. Familien er barnas viktigste kilde til læring, omsorg, trygghet og tillit. Samtidig har vi flere lover som sikrer at det offentlige også kan bidra til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


24.11.2020

Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

Gjennom «koronakrisen» har oppmerksomheten rundt utsatte barn og unge blitt forsterket. Både Fylkesmannen og kommunene har bidratt til å sette temaet på dagsorden og vist både evne og vilje til å løse utfordringene på best mulig måte. Samtidig er det behov for langsiktige planer og rutiner som er kjent for både ansatte, barn, unge og familier når en bekymring eller krise oppstår.

24.11.2020

Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

Målet med retningslinjen er at anbefalingene styrker oppdager- og handlingskompetansen hos ledere og ansatte i kommunen slik at utsatte barn og unge oppdages tidlig og får tilpasset hjelp og oppfølging. Retningslinjen erstatter veilederen Fra bekymring til handling (IS-1742).  

26.10.2020

Fylkesmannen skiftar namn til statsforvaltaren

Frå 1. januar 2021 er me Statsforvaltaren i Rogaland. Det har regjeringa bestemt. 

20.10.2020

Oppvekstkonferansen 2020

Hvordan går det med våre mest sårbare under koronapandemien, og hvordan kan kommunene ivareta disse barna i den nåværende situasjonen? Den årlege oppvekstkonferansen set fokus på barn og unge som av ulike grunnar strevar med livet. På grunn av utviklingen av koronasituasjonen blei konferansen som skulle vært arrangert i juni i år avlyst. Vi vil i staden arrangere eit webina som set søkelyset på situasjonen for utsette barn og unge. Korleis har det vært for barn og unge i det halvåret vi nå har vore gjennom, kva har vore dei viktige tiltaka i kommunane og korleis kan kommunane planlegge for det vidare arbeidet?

13.10.2020

Tilskot til kommunesamarbeid kring barnevernreforma

Fylkesmannen lyser ut 200 000 kroner til kommunar i Rogaland til kommunesamarbeid om barnevernreforma.  Barnevernreforma trer i kraft i 2022. Målet med reforma er mellom anna å styrke arbeidet med tidleg innsats og førebygging, tilpasse hjelpen betre til barn og familiar sine behov, ivareta rettstryggleiken til barn og familiar og nytte ressursane annleis. Reforma vil difor få følgjer for alle tenestene i kommunen som er retta mot barn og unge og ikkje berre for barnevernet.

28.09.2020

Nettsida vår fungerer ikkje tysdag ettermiddag og kveld

Fylkesmannens nettsider og digitale tjenester er dessverre ikkje tilgjengelege tysdag  29. september i tidsrommet 16.00–24.00. Årsaka er ei planlagt oppdatering.

08.09.2020

Spennande pilotprosjekt- styrking av menneskerettane til personar med nedsett funksjonsevne

I Noreg er vi så heldige at alle får utdanning, men alle deltek ikkje på samme måte. Bufdir vil no starte eit samarbeid med norske kommunar for mellom anna å sikre barn og unge med nedsett funksjonsevne like rettar og like moglegheiter. I dette arbeidet skal Fylkesmannen i Rogaland få vere med og bidra

19.08.2020

Informasjonen frå barneverntenesta til omsorgspersonar ved oppstart av ei undersøking

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har kome med ei tolkingsutsegn som gjeld samtalane barnevernet har med barn i undersøkingar, utan at foreldra er informerte.

03.08.2020

Meld frå til barnevernet

Både barn og vaksne kan melde bekymring for eit barn. For offentleg tilsette er meldeplikta lovregulert. Det er barneverntenesta sitt ansvar å finne ut om barnet eller familien treng hjelp frå barnevernet.

26.06.2020

Endringar i barnevernlova

Frå 19.06.2020 er samtaleprosess i fylkesnemndene, rett til ettervern opp til 25 år og krav til årleg tilstandsrapportering av barneverntenestene ein del av barnevernlova. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel