Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfattar innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og anna handtering av avfall. Dette kan føre til utslepp av klimagassar, tungmetall og andre miljøgifter.

Farleg avfall

Farleg avfall kan ikkje handterast saman med vanleg avfall. Farleg avfall inneheld helse- og miljøfarlege kjemikaliar som kan føre til alvorleg forureining og skade menneske og dyr. Verksemder som produserer farleg avfall, har plikt til å levere avfallet til eit godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklarerast elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Fylkesmannen kan gi løyve

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for dei fleste avfallsanlegg og kan gi løyve til verksemd som fører til forureining. Dette omfattar anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvrakplassar, deponi, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Fylkesmannen gir slike løyve, må verksemda i nokre tilfelle setje i gang spesifikke tiltak for å minske ulempa for andre. Fylkesmannen skal også hente inn avfallsplanar frå hamner og drive tilsyn med dei.

Fylkesmannen kontrollerer avfallsanlegga for å sikre at krava i løyva blir etterlevde. Det er forureiningslova, avfallsforskriftene, internkontrollforskrifta og løyva som er gitt, som ligg til grunn for kontrollane. 

Vis meir


06.05.2016

Lørdag 7. mai er strandryddedagen

To aktører i Agderfylkene har fått 786 000 kroner i støtte fra Miljødirektoratet til strandrydding og opprydding på havbunnen.

25.04.2016

Høring – LiBiR IKS søker om endret tillatelse

Ønsker å deponere mer forurenset masse på Knudremyr. Innspill til søknaden sendes innen 23. mai.

22.04.2016

Let’s Clean Up Agder!

Fylkesmannens  miljøvernavdeling oppfordrer alle til å rydde "sin strand" for søppel på strandryddedagen 7. mai. Da blir du også med på den europeiske fellesdugnaden "Let's Clean Up Europe".

08.04.2016

Søknad om løyve - Hartevatn slamhandsamingsanlegg

Høyringsfrist er 10. mai.

04.04.2016

Søker om økt avfallskvote ved Heftingsdalen renovasjonsanlegg

Frist for å gi innspill til søknaden er 2. mai.

20.11.2015

Mange avvik hos biloppsamlarar

Kontroll av seks verksemder viste til dels alvorlege avvik.

04.09.2015

Endret tillatelse for Syrtveit avfallsplass på Evje

Endringene gjelder økt mottak av avfall og større komposteringsareal.

26.08.2015

Landsomfattende kontroll av vaskerier og renserier

Fylkesmannen skal kontollere håndtering av farlige kjemikalier og avfall.

14.07.2015

Endret tillatelse for Lillesand og Birkenes renovasjonsselskap

Endringen gjelder årlig mottak av 40 000 tonn forurensede masser i 2015 og 2016.

30.06.2015

Søknad om endring av tillatelse for farlig avfall

Norsk gjenvinning søker om en økning av avfallskvoten.