Disponering av overskuddsmasser

I forbindelse med anleggsarbeider oppstår det ofte store mengder jord og stein. Slike overskuddsmasser anses som hovedregel som næringsavfall, jf. forurensningsloven § 27. 

Ifølge forurensningsloven § 32 skal næringsavfall gjennomgå gjenvinning eller leveres til lovlig avfallsanlegg. Det kan i særlige tilfeller gis unntak fra dette kravet. Å gjøre et slikt unntak blir ofte omtalt som et samtykke til "annen disponering" av avfall. Myndigheten til å vurdere søknader om annen disponering etter § 32 ligger hos Miljødirektoratet.

Etablering av avfallsmottak for rene overskuddsmasser skal være avklart i henhold til plan- og bygningsloven. Om mellomlagring eller permanent disponering kan medføre fare for forurensning er det i tillegg nødvendig med tillatelse etter forurensningsloven § 11. 

Forurensede masser
Masser ansees som forurenset når konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer overstiger normverdier for forurenset grunn, jf. vedlegg 1 til forurensningsforskriften kapittel 2. Masser innenfor akseptkriteriene i et tiltaksområde kan gjenbrukes på tiltaksområdet. I hovedsak skal masser med lavere forurensningsgrad gjenbrukes før masser med høyere forurensningsgrad. Forurensede overskuddsmasser som ikke skal gjenbrukes anses som avfall, og skal leveres til godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven.

Skal det mellomlagres forurensede masser utenfor tiltaksområdet må man søke Fylkesmannen om tillatelse. For gjenbruk av forurensede masser trengs det tillatelse fra Miljødirektoratet.