Agder Renovasjon IKS har fått endret tillatelse for Heftingsdalen renovasjonsanlegg

Fylkesmannen i Agder har gitt Agder Renovasjon IKS tillatelse til å utvide deponiet og til årlig mottak av 40 000 tonn forurensede masser.

Fylkesmannen i Agder har, i medhold av forurensningsloven §§ 11 og 18 gitt Agder Renovasjon IKS tillatelse til å utvide deponiet og til årlig mottak av 40 000 tonn forurensede masser.

Tillatelsen med tilhørende vilkår finner du under "Dokumenter" i høyre kolonne.

Sakens parter, eller andre med rettslig klageinteresse, kan påklage vedtaket til Miljødirektoratet innen 3 uker. En eventuell klage skal være skriftlig, bør begrunnes, og sendes til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, eller på e-post til fmavpost@fylkesmannen.no.