Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfattar innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og anna handtering av avfall. Dette kan føre til utslepp av klimagassar, tungmetall og andre miljøgifter.

Farleg avfall

Farleg avfall kan ikkje handterast saman med vanleg avfall. Farleg avfall inneheld helse- og miljøfarlege kjemikaliar som kan føre til alvorleg forureining og skade menneske og dyr. Verksemder som produserer farleg avfall, har plikt til å levere avfallet til eit godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklarerast elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Fylkesmannen kan gi løyve

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for dei fleste avfallsanlegg og kan gi løyve til verksemd som fører til forureining. Dette omfattar anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvrakplassar, deponi, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Fylkesmannen gir slike løyve, må verksemda i nokre tilfelle setje i gang spesifikke tiltak for å minske ulempa for andre. Fylkesmannen skal også hente inn avfallsplanar frå hamner og drive tilsyn med dei.

Fylkesmannen kontrollerer avfallsanlegga for å sikre at krava i løyva blir etterlevde. Det er forureiningslova, avfallsforskriftene, internkontrollforskrifta og løyva som er gitt, som ligg til grunn for kontrollane. 

Vis meir


11.11.2020

Kunngjøring av endret tillatelse for Stena Recycling avd. Kristiansand

Fylkesmannen i Agder har etter søknad fra Stena Recycling AS avd. Kristiansand fattet vedtak om endring av tillatelse til drift av mottaksanlegg for avfall, inkludert EE-avfall og farlig avfall samt behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Andøya industriområde i Kristiansand kommune.

01.09.2020

Miljødirektoratet utvider ikke perioden for midlertidig økt lagringsmengde

Miljødirektoratet vurderer at det ikke er behov for å forlenge perioden for økt lagringsmengde for ordinært og farlig avfall som ble fastsatt i midlertidige forskrifter våren 2020. 

07.04.2020

Kunngjøring av tillatelse til LiBiR IKS

Fylkesmannen gir Lillesand og Birkenes renovasjonsselskap (LiBiR IKS) tillatelse til mottak, mellomlagring og kverning av hageavfall på gnr./bnr. 30/62 i Lillesand kommune. 

07.04.2020

Korona-situasjonen

Sammendrag av Miljødirektoratets informasjon om korona-situasjonen knyttet til Fylkesmannens myndighetsområder.  

31.01.2019

Agder Renovasjon IKS har fått endret tillatelse for Heftingsdalen renovasjonsanlegg

Fylkesmannen i Agder har gitt Agder Renovasjon IKS tillatelse til å utvide deponiet og til årlig mottak av 40 000 tonn forurensede masser.

11.09.2018

Miljøvernavdelingens årlige strandryddedag

Miljøvernavdelingen ryddet i år plast og annet avfall på Grønningholmene utenfor Lillesand på vår egen årlige strandryddedag.

02.05.2018

Bli med på strandryddedagen!

Vi oppfordrer alle til å ta et tak for å rydde strendene i Agder for søppel. Her kan du finne informasjon om hvordan du gjør det.

20.04.2018

Nær 6 millioner kr til Agder for opprydding i marin forsøpling

Miljødirektoratet har tildelt seks millioner kroner til ti prosjekter for tiltak mot marin forsøpling i Agderfylkene i 2018.

15.02.2017

Agder Renovasjon IKS - endret tillatelse for Heftingsdalen renovasjonsanlegg

Agder Renovasjon IKS har fått tillatelse fra Fylkesmannen til å utvide rammene for mottak og behandling av avfall ved Heftingsdalen renovasjonsanlegg. Vedtaket kan påklages innen tre uker.

07.02.2017

Lillesand og Birkenes interkommunale Renovasjonsselskap IKS - søknad om endret tillatelse

Lillesand og Birkenes interkommunale Renovasjonsselskap IKS (LiBiR IKS) søker om endring i tillatelse. Endringen omfatter utvidelse av deponiarealet med 22,5 daa og en årlig ramme på 80 000 tonn avfall til deponi.

Fleire nyhende