Kunngjøring av tillatelse til LiBiR IKS

Fylkesmannen gir Lillesand og Birkenes renovasjonsselskap (LiBiR IKS) tillatelse til mottak, mellomlagring og kverning av hageavfall på gnr./bnr. 30/62 i Lillesand kommune. 

På grunn av utfordringer med kapasitet grunnet koronasituasjonen har LiBiR IKS fått midlertidig tillatelse etter forurensningsloven § 11 til å ta imot, mellomlagre og kverne hageavfall. Det midlertidige mottaksanlegget ligger ca. 200 meter fra avfallsanlegget på Knudremyr. Tillatelsen gjelder frem til 31.08.2020.

Siden saken haster har ikke søknaden vært sendt på offentlig høring eller til berørte parter, jf. forurensningsforskriften § 36-9. Tillatelsen med vilkår er tilgjengelig til høyre på denne siden. 

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem. Ev. klage sendes til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller som epost til fmagpost@fylkesmannen.no.