Nær 6 millioner kr til Agder for opprydding i marin forsøpling

Miljødirektoratet har tildelt seks millioner kroner til ti prosjekter for tiltak mot marin forsøpling i Agderfylkene i 2018.

Marin forsøpling er et av de største miljøproblemene i vår tid og temaet har fått stort fokus de siste årene.  Miljømyndighetene ønsker å være en pådriver for å forebygge og bekjempe marin forsøpling og har blant annet etablert en tilskuddsordning mot marin forsøpling hvor frivillige organisasjoner, lag, foreninger og private bedrifter kan søke om midler. Det er bevilget 80 millioner kr over statsbudsjettet for 2018 til ulike tiltak. Miljødirektoratet har nå fordelt midlene.

På landsbasis ble det søkt om 320 millioner kroner fordelt på 161 søknader. 71 søknader ble innvilget. I Aust- og Vest Agder ble det søkt om nærmere 12 millioner kr fordelt på 12 søknader. 10 søknader fikk støtte på til sammen ca. 6 millioner kr.

Prosjektene i Aust- og Vest-Agder som har fått støtte er bla. holdningskampanje under festivaler, opprydningstiltak i sjøbunn i Raet nasjonalpark, ulike strandrydde- og bunnryddeaksjoner, undervisningskampanjer og metodeutvikling for dypvannsrydding. 

Prosjektet «SOS – Samarbeid om Søpla», med Friluftsrådet for Lindesnesregionen som søker, fikk det høyeste tilskuddet på 2 000 000 kr. Dette er et omfattende prosjekt som dekker Lindesnesregionen, Sogndalen og Søgne kommuner med 9 årlige ryddeaksjoner i på strender, bunnrydding, informasjonsarbeid rettet mot barnehager og skoler, samarbeid med NAV om jevnlig rydding, metodeutvikling i landbruket for bedre avfallshåndtering, nettverksbygging, samarbeid med idrettslag og velforeninger osv.

De prosjektene som har fått støtte i Aust- og Vest-Agder er:

Søker

Tilskudd

Område

Tiltak

Friluftsrådet   for Lindesnesregionen

2 000 000

VA

Rydding av   skjærgården og vassdrag.

Coasteering   AS

800 000  

AA

Kombinasjon   av coasteering og plastrydding som holdningsskapende tiltak rettet mot   ungdomsskoler.

Kystgrunneierlaget Sør

700 000

VA

Rydding av   plast fra strender og holmer i skjærgården.

Green-Bay AS

500 000

AA og VA

Kartlegging   og opprydding av Lillesands skjærgård.

LiBiR IKS

500 000

AA og VA

Forebyggingskampanje   med fokus på å begrense plastbruk.

Våre strender

470 000

AA

Kartlegge   forsøpling av havbunnen innenfor Raet nasjonalpark.

Avfall Sør AS

439 250

AA og VA

Opprydding i strandsonen og langs elvebreddene i fleire   kommuner.

Lister Friluftsråd

400 000

VA

 

Strandrydding og kunnskapsformidling.

Stiftelsen Risør Akvarium

300 000

AA

Utvidelse av   strandryddekampanjen og fortsettelse av undervannsryddingen i Risør havnebasseng.  

Wayback Kristiansand

300 000

AA og VA

Rydding og bortkjøring av søppel på holmer, øyer og   strandlinje i Kristiansandsområdet, inkludert områder i Lillesand, Mandal og   Søgne.

Fylkesmannen er veldig fornøyd med at Agder har fått så mye midler til å rydde opp i marin forsøpling. Vi håper at mange vil engasjere seg i dette arbeidet og bidra til at vi får et renere hav og kyst.

Se fullstendig oversikt over hvem som har fått tildelt midler her:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2018/April-2018/Disse-far-stotte-til-a-rydde-opp-i-marin-forsopling/