Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


07.08.2020

Ledige verv ved kontrollkommisjonane i Vestland

Det er ledige verv ved kontrollkommisjonane i Vestland. Søknadsfrist er 25. august og 10. september.

06.08.2020

Slik kan fastlegane bidra til at fleire elevar deltek i kroppsøving

Med eit nytt skjema kan fastlegen anbefale tilrettelegging for elevar i kroppsøvingsfaget, i staden for å gi fritak. Skrivet frå legen er eit viktig verktøy for kroppsøvingslæraren for å kunne lage eit tilpassa aktivitetsopplegg.

06.08.2020

Barnehagen kan bidra til gode kosthaldsvanar

Nasjonal fagleg retningslinje for mat og måltid i barnehagen skal bidra til at barn i heile landet får eit likare tilbod om mat og drikke, som kan bidra til utjamning av sosiale skilnader.

31.07.2020

Besøksordning i sjukeheimar må ikkje vere strengare enn smitterisikoen tilseier

Kommunane må så langt som råd leggje til rette for besøk i institusjonane og for at dei kan gjennomførast på ein forsvarleg måte.

22.07.2020

Bruk av legemidlar som kan påverke køyreevna

Rett og forsvarleg rekvirering av vanedannande legemiddel er viktig for trafikktryggleiken og folkehelsa.

21.07.2020

Tilskot til dei sosiale tenestene i Nav-kontora for å handtere konsekvensar av Covid-19

Arbeids- og velferdsdirektoratet har stilt 4 761 590 kroner til rådvelde for tilskot til tiltak ved Nav-kontora i Vestland i samband med Korona-pandemien/Covid-19-sjukdomen. Det er Fylkesmannen som tildeler midlar.

20.07.2020

Forverring av den psykiske helsa til personar med rusproblem

Årsrapporten for BrukerPlan 2019 viser forverring av den psykiske helsa til personar med rusproblem. Rapporten byggjer på kartlegging av 58 790 personar over 18 år i 257 kommunar.

17.07.2020

Meld frå til barnevernet

Både barn og vaksne kan melde bekymring for eit barn. For offentleg tilsette er meldeplikta lovregulert. Det er barnevernstenesta sitt ansvar å finne ut om barnet eller familien treng hjelp frå barnevernet.

15.07.2020

Har du behov for hjelp når du er på hytta?

Du har krav på tenestene du treng i den kommunen du oppheld deg i.

13.07.2020

Tilskot til aktivitetstiltak for å motverke einsemd

Fylkesmannen i Vestland har fått kr 19 296 900 til fordeling til tiltak som raskt legg til rette for meir aktivitet hjå eldre og seniorar som bur i eigen heim eller omsorgsbustad. Søknadsfristen er 1. september 2020.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel