Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Fylkesmannen fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får de tjenester du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Fylkesmannen vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Fylkesmannen vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Fylkesmannen. Ved særlig grove overtredelser vil Fylkesmannen sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Fylkesmannens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


12.10.2020

Tilskot til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsette barn

Målet med tilskotet er å utvikle og implementere kommunale modellar for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av utsette barn. Merk kort søknadsfrist.

01.10.2020

Tilskot til ALIS-avtalar for næringsdrivande fastlegar

Målet er å auke talet på fastlegar i kommunane, redusere talet på ledige fastlegeavtalar og auke stabilitet blant allmennlegar i spesialisering. Søknadsfrist er 11. november.

01.10.2020

Tilskot til rettleiing i spesialiteten allmennmedisin

Kommunane kan søke Helsedirektoratet om tilskot for rettleiing av allmennlegar (LIS3 i allmennmedisin). Søknadsfristen er 16. november.

17.09.2020

Webinar om nasjonal fagleg retningslinje om tidleg oppdaging av utsette barn og unge

Måndag 21. september inviterer Helsedirektoratet til webinar om nasjonal fagleg retningslinje «Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge».

15.07.2020

Har du behov for hjelp når du er på hytta?

Du har krav på tenestene du treng i den kommunen du oppheld deg i.

07.07.2020

Fleirtalet får hjelpa dei treng til rett tid

Ein ny evalueringsrapport viser at brukarar av kommunale rustenester er gjennomgåande positive til dei tilsette i tenestene, og fleirtalet opplever at dei får den hjelpa dei treng til rett tid.

07.07.2020

Erfaringskonsulentar er viktige bidragsyterar

Ein ny rapport frå Høgskulen på Vestlandet viser at erfaringskonsulentar med ruserfaring gradvis har fått eit breiare spekter av oppgåver og roller.

30.06.2020

Undersøker dødsfall på Haukeland

Etter at ein mann fekk for mykje cellegift og døydde, opnar Fylkesmannen i Vestland tilsyn med Haukeland universitetssjukehus.

26.06.2020

Brukar du signaturen til kollegaer når du administrerer medisinar?

Bruk av andre sin signatur for å dokumentere uttak av legemiddel frå medisinskap eller tillaging og kontroll av legemiddel er uforsvarleg verksemd, og ikkje i tråd med krava i helsepersonellova.

11.06.2020

Koordinerande pasient- og brukarombod

Eit nasjonalt koordinerande pasient- og brukarombod skal forsterka samarbeidet mellom dei femten lokale omboda, slik at tilbodet vert betre og likare for pasientar og brukarar.

Flere nyheter