Psykisk helse og rus

Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.

Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer.  Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene. Tjenestene skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv.

Samtidige lidelser

Personer som har både et rusproblem og en psykisk lidelse bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte. Denne pasientgruppen har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men det er likevel mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging.

Lokalsamfunnet er en viktig arena for rusmiddelforebyggende arbeid. Barnehager, skoler, fastleger, helsestasjoner, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tar del i arbeidet som skal redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk.

Tverrfaglig innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorlig syke, skal spesielt ivaretas, også når årsaken er psykiske helseproblemer og/eller rusavhengighet. Kommuner og fylkeskommuner skal koordinere sin innsats overfor barn og unge med sammensatte problemer. Fylkesmannen følger med på denne tverrfaglige innsatsen.

Fylkesmannens oppgaver er rettet mot kommunens tjenestetilbud, også i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Oppgavene omfatter kompetansehevende tiltak, nettverksbygging, tilskuddsordninger, kartlegginger og tilsyn. Fylkesmannen er klageinstans om du ønsker å klage på helse- og omsorgstjenester du mottar eller om du mener at du ikke får de helse- og omsorgstjenester du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi mennesker verdighet og sikre at den som er alvorlig syk, blir ivaretatt av helse- og omsorgstjenesten også når han eller hun ikke kan samtykke til helsehjelp eller ta ansvar for seg selv.  Her kan du lese mer om dine rettigheter når helse- og omsorgstjenesten bruker tvang.

Vis mer


04.06.2020

Oppsøkande team er eit godt tilbod til personar med psykiske lidingar

Evalueringa av dei sju første FACT-teama viser ei nær halvering av tvangsbruk, og betre livskvalitet for personane i målgruppa.

04.06.2020

Ledige verv ved kontrollkommisjonane i Vestland

Det er ledige verv ved kontrollkommisjonane i Vestland frå 1. januar 2021. Søknadsfrist er 15. juni 2020.

15.05.2020

Ledige verv i Kontrollkommisjonen for Sunnhordland, Hardanger og Voss

I Kontrollkommisjonen for Sunnhordland, Hardanger og Voss er det frå 1. januar 2021 ledige verv som leiar, vara for leiar og vara for legekyndig medlem. Søknadsfristen er 15. juni 2020.

15.05.2020

Ledige verv i Kontrollkommisjonen for Sandviken

I Kontrollkommisjonen for Sandviken er det frå 1. januar 2021 ledige verv som leiar og vara for leiar. Søknadsfristen er 15. juni 2020.

15.05.2020

Ledige verv i Kontrollkommisjonen for Haukeland

I Kontrollkommisjonen for Haukeland er det frå 1. januar 2021 ledige verv som leiar, vara for leiar og legekyndig medlem. Søknadsfristen er 15. juni 2020.

15.05.2020

Ledige verv i Kontrollkommisjonen for Nordhordland, Midhordland og Sotra

I Kontrollkommisjonen for Nordhordland, Midhordland og Sotra er det frå 1. januar 2021 ledige verv som legekyndig medlem, vara for legekyndig medlem, lekmedlem med helse- eller sosialfagleg bakgrunn og vara  for lekmedlem. Søknadsfristen er 15. juni 2020.

15.05.2020

Ledige verv i Kontrollkommisjonen for Førde sentralsjukehus, Psykiatrisk klinikk og Ungdomsavdelinga

I Kontrollkommisjonen for Førde sentralsjukehus, Psykiatrisk klinikk og Ungdomsavdelinga er det frå 1. januar 2021 ledige verv som legekyndig medlem, lekmedlem med helse- eller sosialfagleg bakgrunn og vara for lekmedlem. Søknadsfristen er 15. juni 2020.

15.05.2020

Ledig verv i Kontrollkommisjonen for Sogn og Fjordane

I Kontrollkommisjonen for Sogn og Fjordane er det frå 1. januar 2021 ledig verv som vara lekmedlem med  helse- eller sosialfagleg bakgrunn. Søknadsfrist er 15. juni.

26.03.2020

Drapet i Nattlandsveien - helsehjelpa var forsvarleg

Fylkesmannen har konkludert med at den drapsdømde mannen fekk forsvarleg helsehjelp i tida før valdshandlinga i mars 2019.

19.03.2020

Ivaretaking av personar med rus og psykiske lidingar i kommunen under koronavirus

Helsedirektoratet har utarbeidd rettleiing for korleis kommunen best kan ta vare på dei.

Flere nyheter