Psykisk helse og rus

Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.

Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer.  Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene. Tjenestene skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv.

Samtidige lidelser

Personer som har både et rusproblem og en psykisk lidelse bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte. Denne pasientgruppen har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men det er likevel mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging.

Lokalsamfunnet er en viktig arena for rusmiddelforebyggende arbeid. Barnehager, skoler, fastleger, helsestasjoner, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tar del i arbeidet som skal redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk.

Tverrfaglig innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorlig syke, skal spesielt ivaretas, også når årsaken er psykiske helseproblemer og/eller rusavhengighet. Kommuner og fylkeskommuner skal koordinere sin innsats overfor barn og unge med sammensatte problemer. Fylkesmannen følger med på denne tverrfaglige innsatsen.

Fylkesmannens oppgaver er rettet mot kommunens tjenestetilbud, også i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Oppgavene omfatter kompetansehevende tiltak, nettverksbygging, tilskuddsordninger, kartlegginger og tilsyn. Fylkesmannen er klageinstans om du ønsker å klage på helse- og omsorgstjenester du mottar eller om du mener at du ikke får de helse- og omsorgstjenester du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi mennesker verdighet og sikre at den som er alvorlig syk, blir ivaretatt av helse- og omsorgstjenesten også når han eller hun ikke kan samtykke til helsehjelp eller ta ansvar for seg selv.  Her kan du lese mer om dine rettigheter når helse- og omsorgstjenesten bruker tvang.

Vis mer


07.08.2020

Ledige verv ved kontrollkommisjonane i Vestland

Det er ledige verv ved kontrollkommisjonane i Vestland. Søknadsfrist er 25. august og 10. september.

20.07.2020

Forverring av den psykiske helsa til personar med rusproblem

Årsrapporten for BrukerPlan 2019 viser forverring av den psykiske helsa til personar med rusproblem. Rapporten byggjer på kartlegging av 58 790 personar over 18 år i 257 kommunar.

10.07.2020

Lengre ventetid ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkar

Helsetilsynets gjennomgang av statistikk for perioden mai 2019 til mai 2020, viser at ventetida ved barne- og ungdomspsykiatriske klinikkar gjekk opp i vår. 

07.07.2020

Erfaringskonsulentar er viktige bidragsyterar

Ein ny rapport frå Høgskulen på Vestlandet viser at erfaringskonsulentar med ruserfaring gradvis har fått eit breiare spekter av oppgåver og roller.

07.07.2020

Fleirtalet får hjelpa dei treng til rett tid

Ein ny evalueringsrapport viser at brukarar av kommunale rustenester er gjennomgåande positive til dei tilsette i tenestene, og fleirtalet opplever at dei får den hjelpa dei treng til rett tid.

03.07.2020

Ledig verv i Kontrollkommisjonen for Førde sentralsjukehus, Psykiatrisk klinikk og Ungdomsavdelinga

I Kontrollkommisjonen for Førde sentralsjukehus, Psykiatrisk klinikk og Ungdomsavdelinga er det frå 1. januar 2021 ledig verv som vara for lekmedlem. Søknadsfristen er 10. september 2020.

03.07.2020

Ledig verv i Kontrollkommisjonen for Sogn og Fjordane

I Kontrollkommisjonen for Sogn og Fjordane er det frå 1. januar 2021 ledig verv som vara lekmedlem med  helse- eller sosialfagleg bakgrunn. Søknadsfristen er 10. september 2020.

03.07.2020

Ledige verv i Kontrollkommisjonen for Nordhordland, Midhordland og Sotra – ny utlysing

I Kontrollkommisjonen for Nordhordland, Midhordland og Sotra er det frå 1. januar 2021 ledige verv som legekyndig medlem, lekmedlem med helse- eller sosialfagleg bakgrunn og vara for lekmedlem. Søknadsfristen er 10. september 2020.

03.07.2020

Ledig verv i Kontrollkommisjonen for Haukeland – ny utlysing

I Kontrollkommisjonen for Haukeland er det frå 1. januar 2021 ledige verv som legekyndig medlem. Søknadsfristen er 10. september 2020.

03.07.2020

Ledig verv i Kontrollkommisjonen for Sunnhordland, Hardanger og Voss - ny utlysing

I Kontrollkommisjonen for Sunnhordland, Hardanger og Voss er det frå 1. januar 2021 ledige verv som vara for legekyndig medlem. Søknadsfristen er 10. september 2020.

Flere nyheter