Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler. Folkehelsearbeid er også det å arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

God folkehelse er et felles ansvar

Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig både i og utenfor helsesektoren. Folkehelseloven gir fylkeskommunene og kommunene et hovedansvar for det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet.

Folkehelseomsyn i planarbeid

Fylkesmannen skal bidra til å gjennomføre statlige satsinger på folkehelseområdet. Folkehelsearbeidet skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, der planlegging er et sentralt virkemiddel. Gjennom råd og veiledning til kommuner og andre aktører skal Fylkesmannen være med å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlige planer. Fylkesmannen skal bidra til forpliktende samhandling mellom aktørene.

Fylkesmannen kan dessuten føre tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine plikter på folkehelseområdet.

Vis mer


04.09.2020

Søk tilskot til folkehelsearbeidet

Vestland fylkeskommune lyser ut tilskot til tiltaksutvikling for å fremje livskvalitet og psykisk helse i kommunen. Kommunane kan også søke om midlar til prosess- og utviklingsarbeid som bidrar til ei betre folkehelse. Frist er 15. september.

13.08.2020

Folkehelse i arealplanlegging - klargjering av motsegnspraksis

Helsedirektoratet har utarbeidd eit dokument med sentrale folkehelseomsyn som skal takast vare på i arealplanlegginga. Manglande ivaretaking av dei kan vere grunnlag for motsegn.

06.08.2020

Slik kan fastlegane bidra til at fleire elevar deltek i kroppsøving

Med eit nytt skjema kan fastlegen anbefale tilrettelegging for elevar i kroppsøvingsfaget, i staden for å gi fritak. Skrivet frå legen er eit viktig verktøy for kroppsøvingslæraren for å kunne lage eit tilpassa aktivitetsopplegg.

06.08.2020

Barnehagen kan bidra til gode kosthaldsvanar

Nasjonal fagleg retningslinje for mat og måltid i barnehagen skal bidra til at barn i heile landet får eit likare tilbod om mat og drikke, som kan bidra til utjamning av sosiale skilnader.

02.07.2020

Arbeidsmiljøet til barna blir ikkje sikra gjennom kommunane sine tilsyn

Eigarar og leiarar av barnehagar og skular skal sikre gode inne- og utemiljø for barna, og kommunane fører tilsyn med barnas «arbeidsmiljø». 

09.06.2020

Handlingsplan skal gjere det enklare å vere aktiv

Målet med den nye handlingsplanen er eit meir aktivitetsvenleg samfunn som gjer at ein større del av befolkninga er meir fysisk aktive.

09.06.2020

Forlenger handlingsplanen for betre kosthald til 2023

Tiltaka i handlingsplanen skal bidra til sunt kosthald og måltidsglede for å fremje helse og førebyggje kosthaldsrelaterte sjukdomar.

03.06.2020

Korleis få Leve heile livet inn i samfunnsplanlegginga?

Reforma legg opp til at kommunane set Leve heile livet på dagsorden, analyserer eigne utfordringar og utformar løysingar i planverket. 

22.05.2020

Ikkje endringar i alkohollova

Det er ikkje gjort unntak frå alkoholregelverket som følgje av koronasituasjonen. 

06.03.2020

Sosialt berekraftige lokalsamfunn er tema for folkehelseprofilane 2020

Eit sosialt berekraftig lokalmiljø er prega av tillit, tryggleik, tilhøyrsel og tilgang til arbeid, utdanning og gode nærmiljø. Dette er tema for folkehelseprofilane for 2020.

Flere nyheter