Økonomisk sosialhjelp

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søker om sosialhjelp, må du først ha utnyttet dine muligheter til å sørge for deg selv, eller du må ha utnyttet dine økonomiske rettigheter, for eksempel trygderettigheter. Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det finnes veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

Fylkesmannens oppgaver

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender da klagen til Nav, som videresender den til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har et tilsynsansvar som innebærer at en rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter etter kapittel 4 i lov om sosiale tjenester i Nav. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivningstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Fylkesmannens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer


30.10.2019

Ungdom får ikkje alltid nødvendig hjelp av Fjell kommune

Fjell kommune sikrar ikkje at alle ungdomar som har eller har hatt tenester frå barnevernstenesta får den hjelpa dei treng.

18.10.2019

Ny rapport avdekker manglar ved Nav si oppfølging av langtidsmottakarar av sosialhjelp

Arbeids- og velferdsdirektoratet har undersøkt Nav si oppfølging av langtidsmottakarar av økonomisk sosialhjelp.

17.09.2019

Barnefamiliar fekk ikkje alltid nødvendig hjelp frå Nav Vaksdal

Vedtak om økonomisk stønad til personar med forsytaransvar for barn, byggjer ikkje på forsvarlege kartleggingar og vurderingar. Dette kan ha ført til at barn i familiar med låg inntekt ikkje har fått den hjelpa dei skulle ha hatt.

27.08.2019

Barnefamiliar får ikkje alltid nødvendig hjelp frå Nav Kvinnherad

Vedtak om økonomisk stønad til personar med forsytaransvar for barn, byggjer ikkje på forsvarlege kartleggingar og vurderingar. Dette kan ha ført til at barn i familiar med låg inntekt ikkje har fått den hjelpa dei skulle ha hatt.

05.07.2019

Unge får ikkje alltid nødvendig hjelp frå Nav Voss

Fylkesmannen har slått fast at unge som har kontakt med Nav Voss ikkje alltid får forsvarlege sosiale tenester, slik dei har rett til etter sosialtenestelova.

09.07.2019

Økonomisk stønad til reise til ambassade utanfor Noreg

Sosialtenestelova gjeld for alle som oppheld seg i Noreg. Korleis skal Nav vurdere søknader om sosialstønad til å reise til ambassadar utanfor Noreg?

02.05.2019

Nav må hugse å sende førehandsvarsel

Vi har sett døme på at Nav ikkje har varsla brukaren før Nav krev refusjon i etterbetaling i ytingar frå folketrygda. Dette gjeld refusjon for sosialstønad som Nav har gitt brukaren.

25.04.2019

8,5 millionar kroner til utvikling av sosiale tenester ved Nav-kontor i Vestland

Arbeids- og velferdsdirektoratet har i år hatt 80 millionar kroner til rådvelde til utvikling av sosiale tenester og tiltak etter sosialtenestelova. Om lag ein tidel av pengane går til tolv Nav-kontor i vårt område. Fem av tiltaka er nye i år.

28.02.2019

Fylkesmannen er ikkje klageinstans for avtalar om frivillig offentleg forvaltning

Når kommunen eller Nav-kontoret inngår avtale om frivillig offentleg forvaltning skjer dette innanfor det privatrettslege området, ettersom dei ikkje har plikt til å tilby slike tenester.

28.01.2019

Nav må vurdere barns beste

Når Fylkesmannen behandlar klagar på sosialhjelpsvedtak, og klagaren forsørgjer barn, skal vi sjå til at Nav har vurdert barnas behov.