Økonomisk sosialhjelp

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søker om sosialhjelp, må du først ha utnyttet dine muligheter til å sørge for deg selv, eller du må ha utnyttet dine økonomiske rettigheter, for eksempel trygderettigheter. Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det finnes veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

Fylkesmannens oppgaver

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender da klagen til Nav, som videresender den til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har et tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter i sosialtjenesteloven. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivingstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Fylkesmannens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer


10.07.2020

Når kan Nav gi sosialstønad som lån?

Nav kan gi økonomisk stønad som bidrag, lån, garanti for lån, eller varer og tenester. Nav bør vurdere økonomisk stønad i form av lån i forhold til om sosialhjelpssøkjaren vil bli i stand til å betale tilbake lånet.

09.07.2020

Nav-kontoras opningstider

I eit brev til landets fylkesmenn no i juli presiserer Arbeids- og velferdsdirektoratet at det ikkje ligg føre krav til dagar og timar som Nav-kontora skal vere opne.

28.05.2020

Ny mellombels forskrift om unntak frå sosialtenestelova

Forskrifta gjeld når aktivitet ikkje kan gjennomførast som planlagd på grunn av koronasituasjonen. 

20.05.2020

På tide å opne Nav-kontora

Vi forventar at alle Nav-kontor sørgjer for at innbyggjarane får moglegheit til å komme i kontakt med relevant personell på Nav-kontoret, også ved fysisk frammøte utan avtale.

17.03.2020

Nav må sørgje for at dei som treng sosialhjelp får hjelp

Når Nav-kontora stengjer for publikumsbesøk på grunn av smittefare, så har kommunane ansvar for å oppretthalde tenestene til dei som har behov for stønad til livsopphald.

21.02.2020

Kan Nav kutte i sosialstønaden til familiar med mange barn?

Lova forbyr ikkje kommunane å redusere barnetillegget når det er mange barn i familien, men Nav har i slike tilfelle eit særleg ansvar for å sjå til at familien får tilstrekkeleg stønad til at kvart av barna får dekt sine behov på eit forsvarleg nivå.

06.02.2020

Ein har ikkje rett på sosialstønad til å betale gjeld

I dei fleste sosialklagesakene som Fylkesmannen i Vestland behandlar har klagar gjeldsproblem, og gjelda har medverka til at klagar har fått økonomiske vanskar.

04.02.2020

Alle utgifter på kvit resept skal ikkje nødvendigvis takast med i berekning av sosialstønad

Arbeids- og velferdsdirektoratet har ansvaret for å tolke sosialtenestelova, og dei har no svart oss på eit spørsmål om sosialstønad til legemiddel på kvit resept.

18.12.2019

Skuleelevar kan ha rett på sosialstønad

Korleis skal Nav-kontor vurdere økonomisk sosialhjelp til elevar over 18 år som bur heime saman med foreldra sine?

30.10.2019

Ungdom får ikkje alltid nødvendig hjelp av Fjell kommune

Fjell kommune sikrar ikkje at alle ungdomar som har eller har hatt tenester frå barnevernstenesta får den hjelpa dei treng.

Flere nyheter