Omsorgstjenester

Alle kommuner skal yte tjenester til den som ikke klarer seg selv og er avhengig av praktisk eller personlig hjelp til å greie daglige gjøremål, eller har spesielle behov. Årsaken kan være sykdom, funksjonshemming, alder eller andre forhold.

Omsorgstjenester skal organiseres slik at bruker så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Omsorgstjenester skal utformes i samråd med brukeren. Kommunene har ansvar for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for pleie- og omsorgstjenester, uten hensyn til alder eller diagnose. 

Det finnes flere typer omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan gis som råd og veiledning, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, personlig assistanse eller annen praktisk hjelp, støttekontakter, og avlastning eller lønn til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Omsorgsbolig er ikke omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbolig er ikke hjemlet i helse- og omsorgsloven, og er altså i utgangspunktet en ordinær utleiebolig. Kommunen kan yte tjeneste og hjelp til den som ikke klarer seg selv, i slik bolig på lik linje som i ordinære hjem.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de omsorgstjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i kommunens vurdering av ditt behov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom klagen ikke når fram, blir den sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.

Vis mer


09.06.2020

Lindrande behandling og omsorg ved slutten av livet

Ei ny stortingsmelding skal bidra til meir openheit om døden, og gi alle ei verdig avslutting på livet etter eige ønske og behov.

03.06.2020

Kompetanse- og rekrutteringsplanlegging i kommunane

Mange kommunar i Vestland rapporterer om store rekrutteringsutfordringar på helse- og omsorgsfeltet. Vi oppfordrar kommunane til å inkludere kompetanse- og rekrutteringsplanlegging som ein sentral del av samfunnsplanarbeid.

02.04.2020

Nettundervisning om koronavirus og covid-19 i sjukeheimar

Fredag 3. april held Folkehelseinstituttet nettundervisning om koronavirus og covid-19, og korleis dette bør handterast i sjukeheimar. 

27.03.2020

Vedtak om plass på venteliste for langtidsplass på sjukeheim

Dersom kommunen avslår ein søknad om langtidsplass må dei også gjere vedtak dersom søkaren ikkje får plass på venteliste.

20.03.2020

Utsett frist for rapportering av kompetanse- og innovasjonstilskotet

Grunna koronasituasjonen blir rapporteringsfristen flytta ein månad.

28.02.2020

Nasjonal informasjonskampanje om demens

Kampanjen har som mål å bygge ned stigma, og å få fleire som har symptom på kognitiv svikt til å søke utgreiing.

04.02.2020

Kvinne fekk ikkje forsvarleg oppfølging av Bergen kommune

Ei kvinne var liggande unødvendig lenge med slag heime – heimesjukepleia følgde ikkje rutinane sine.

27.01.2020

Rapportering på tilskotet styrking av habilitering og rehabilitering 2019

Kommunar som har fått tildelt tilskot i 2019 skal rapportere om bruken av midlane innan 1. april 2020.

16.01.2020

Retten til individuell plan og koordinator blir i for liten grad teke vare på for personar med demens

Personar med demens sin rett til individuell plan og koordinator vert ikkje teke vare på slik den skal i altfor mange av kommunane våre. Mange kommunar har heller ikkje fleksible og differensierte aktivitets- og avlastningstilbod.

16.01.2020

Kommunane må ha tettare oppfølging av personar med demensdiagnose

Det er manglar i kommunanes systematiske oppfølging og individuelle tilrettelegging av tenestetilbodet til pasientar med demensdiagnose. Forbetringspotensialet er også stort når det gjeld systematisk informasjon- og opplysningsarbeid.

Flere nyheter