Tilskot for 2020 naturforvalting, truga artar og naturtypar, framande artar, vilt og fiske samt vassmiljøtiltak m.m.

Det vert årleg sett i gang ei rekkje tiltak for å betre miljøtilstanden i Norge. Medverknad frå einskildpersonar og verksemder må til skal vi løyse klima- og miljøutfordringane. Klima- og miljødepartementet gir også i 2020 tilskot til tiltak som blir sette i verk. Les meir om tilskotsordningane i det vedlagte rundskrivet og søk tilskot i elektronisk søknadssenter innan 15. januar.

Rundskrivet omtalar kriterier for tildeling, krav til søknaden, fristar m.m. som gjeld den einskilde tilskotsordninga.

Søknadsfrist:
15.01.2020 00:00:00
Målgruppe:
Frivillige organisasjonaer, kommunar, husdyreigarar, forskningsinstitusjonar
Ansvarlig:
Miljødirektoratet og Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Frivillige organisasjonar, forskningsinstitusjonar, kommunar m.fl.