Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. mar 01. mar Tilbod til barn og unge med behov for langvarig/samansett oppfølging Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problem og lidingar som har behov for tidleg utgreiing, behandling, oppfølging og stønad, samt dei som lever med høg risiko for å utvikle psykososiale vanskar og familiane deira.
01. mar 01. mar Tilbod til vaksne med langvarige og samansette hjelpebehov Vaksne med alvorlege psykiske helseutfordringar som har langvarige og samansette behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og stønad
01. mar 01. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2019 Kommunar og tilsette i helse- og omsorgstenesta
01. mar 01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt Pasientar som treng lindrande behandling og omsorg ved livets slutt og deira pårørande
08. mar 08. mar Tilskudd til kommunalt rusarbeid Personar, eller grupper av personar, med rusrelaterte problem og deira pårørande
15. mar 15. mar Utlysing av midlar til regionale klima- og miljøtiltak
15. mar 15. mar Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunane Pasientar og brukarar med nedsett funksjons- og meistringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering
20. mar 20. mar Tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstilbod for 2019 Kommunar i Rogaland
15. apr 15. apr Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg Barn og unge som søkjer opphald i Noreg
30. apr 30. apr Midlar til symjeopplæring i barnehagen Barn i barnehagar i alderen 4- 6 år, i Rogaland
02. mai 02. mai Skjønsmiddel til innovasjon og fornying Kommunane
Se hovedtekst Midlar til utgreiing- og tilretteleggingstiltak Organisasjonar, institusjonar, kommunar og ulike former for samarbeidsorgan, hovudsakleg innanfor landbruket
Søknadsfrist Tittel
01. mar 01. mar Tilbod til barn og unge med behov for langvarig/samansett oppfølging
01. mar 01. mar Tilbod til vaksne med langvarige og samansette hjelpebehov
01. mar 01. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2019
01. mar 01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt
08. mar 08. mar Tilskudd til kommunalt rusarbeid
15. mar 15. mar Utlysing av midlar til regionale klima- og miljøtiltak
15. mar 15. mar Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunane
20. mar 20. mar Tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstilbod for 2019
15. apr 15. apr Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg
30. apr 30. apr Midlar til symjeopplæring i barnehagen
02. mai 02. mai Skjønsmiddel til innovasjon og fornying
Se hovedtekst Midlar til utgreiing- og tilretteleggingstiltak