Informasjon om tilskotsordningane blir lagt ut her forløpande. 

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. mar 01. mar Midlar til symjeopplæring i barnehagen Barn i barnehagar i alderen 4- 6 år, i Rogaland
01. mar 01. mar Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løysingar Kommunar
01. mar 01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt Pasientar som treng lindrande behandling og omsorg ved livets slutt og deira pårørande
01. mar 01. mar Tilbod til vaksne med langvarige og samansette tenestebehov. Vaksne med alvorlege psykiske helseutfordringar og/eller rusmiddelproblem, valdsproblematikk og som har langvarige og samansette behov for behandling rehabilitering, oppfølging og stønad.
01. mar 01. mar Tilbod til barn og unge med behov for langvarig og samansett oppfølging. Barn og unge med psykiske- eller rusrelaterte problem og lidingar som treng tidleg utgreiing, behandling, oppfølging og støtte, og dei som lever med høg risiko for å utvikle psykososiale vanskar og deira familiar
01. mar 01. mar Tilskot til kommunalt rusarbeid. Personar, eller grupper av personar med rusmiddelrelaterte problem og deira pårørande
01. mar 01. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2020 Leiarar, tilsette og personar som kan rekrutterast til å jobbe i helse- og omsorgstenesta.
31. mar 31. mar Skjønnstilskot til innovasjon og fornying Kommunane
15. apr 15. apr Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg Barn og unge som søkjer opphald i Noreg
Søknadsfrist Tittel
01. mar 01. mar Midlar til symjeopplæring i barnehagen
01. mar 01. mar Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løysingar
01. mar 01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt
01. mar 01. mar Tilbod til vaksne med langvarige og samansette tenestebehov.
01. mar 01. mar Tilbod til barn og unge med behov for langvarig og samansett oppfølging.
01. mar 01. mar Tilskot til kommunalt rusarbeid.
01. mar 01. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2020
31. mar 31. mar Skjønnstilskot til innovasjon og fornying
15. apr 15. apr Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg