Plan- og bygningsrett

Det er kommunene som har ansvar for arealplanlegging og gir byggetillatelser innenfor kommunegrensene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er øverste plan- og bygnings­myndighet. Fylkesmannen er klageinstans i byggesaker og saker som gjelder reguleringsplaner.  

Klage på byggesaker og reguleringsplaner

Som klageinstans skal Fylkesmannen bidra til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplaner ivaretas på best mulig måte. Men Fylkesmannen skal også legge vekt på det kommunale selvstyret.

Hvem kan klage?

Tiltakshaver, naboer og andre klageberettigede kan klage på kommunens vedtak i bygge- og reguleringssaker. Klagen skal sendes til kommunen. Dersom kommunen ikke endrer vedtaket sitt, sender de saken videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Saksbehandlingstid

Fylkesmannen skal prioritere saker der en klage fører til utsatt iverksetting av et vedtak. Disse sakene skal behandles innen 6 uker. I andre tilfeller skal Fylkesmannen prioritere sakene etter hvor viktige de er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstiden skal ikke være på mer enn 3 måneder. 

Vis mer


04.05.2020

Statistikk 2019 - klagesaker etter plan- og bygningsloven

Fylkesmannen har utarbeida statistikk som viser talet på klagesaker som blei behandla i 2019, og kor stor del av klagane som blei tatt til følge i dei einskilde kommunane. I fylket sett under eitt ga vi medhald til klagarane i 18 % av sakene (i 2018 vart talet 19 %).

17.10.2019

Sivilombodsmannen har vurdert Fylkesmannen sin dispensasjonspraksis

Sivilombodsmannen har nyleg kome med ein uttale etter ein gjennomgang av Fylkesmannen sin dispensasjonspraksis i ein rekkje saker. Konklusjonen er at fleirtalet av vedtaka er grundige og gode, sjølv om det òg er rom for forbetringar.

29.05.2019

Planendring etter forenkla prosess - krav om høyring

Fylkesmannen har stilt krav om at statlege og regionale myndigheiter skal ha høve til å uttala seg i saker om endring av reguleringsplan etter pbl. § 12-14 der endringa legg til rette for fortetting/økt utnytting i etablerte bustadområde.

16.05.2019

Pålegg om opphøyr av bruk må rettast til rett ansvarleg

Fylkesmannen oppheva Klepp kommune sitt pålegg om opphøyr av vidare bruk av ein driftsbygning. Fylkesmannen var eining med kommunen i at bruken på tidspunktet for pålegget var søknadspliktig, og i strid med gjeldande løyve.  Fylkesmannen oppheva likevel vedtaket fordi pålegget var sendt til feil ansvarleg.

28.01.2019

Statistikk 2018 - klagesaker etter plan- og bygningsloven

Fylkesmannen har utarbeida statistikk som viser talet på klagesaker som blei behandla i 2018, og kor stor del av klagane som blei tatt til følge i dei einskilde kommunane. I fylket sett under eitt ga vi medhald til klagarane i 19 % av sakene.

03.05.2018

Kommuneplanføresegner om byggegrense mot sjø

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kome med ein uttale som avklarar i kva grad ein kan nytte kommuneplanføresegner til å gi byggegrenser mot sjø.

04.04.2018

Statistikk 2017 – klagesaker etter plan- og bygningsloven

Fylkesmannen presenterer statistikk som viser antallet klagesaker vi behandlet i 2017, og hvor stor medholdsprosenten i de enkelte kommunene var. I fylket sett under ett ga vi medhold til klagerne i 19,6 % av sakene.

23.02.2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet opphevar Fylkesmannen sitt vedtak

Fylkesmannen si stadfesting av Finnøy kommune sitt avslag på ferdigattest for fritidsbustad er oppheva av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.   

22.02.2018

Rekkevidda for byggeforbodet i strandsona når byggegrense er regulert

Kommunal- og moderniseringsdepartementet  har i brev datert 31. januar 2018 konkludert med at byggeforbodet i strandsona etter plan- og bygningslova § 1-8 framleis gjeld dersom bygning skal førast opp i strid med regulert byggegrense.

28.11.2017

Presentasjonane frå Plan- og byggesakskonferansen 2017

Her finn du presentasjonane som ble vist på Plan- og byggesakskonferansen 14. og 15. november 2017.

Flere nyheter