Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Fylkesmannen har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal Fylkesmannen sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Fylkesmannen skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer


11.09.2020

Settefylkesmann opphevar to planvedtak i Klepp kommune

Klepp kommune vedtok i mai 2020 detaljreguleringsplan for ny barneskole ved Kleppeloen og detaljreguleringsplan for m.a. friområde og bustader på Loen. Vedtaka blei klaga på av fire privatpersonar, med støtte frå 23 privatpersonar i nærmiljøet. Fylkesmannen i Vestland har behandla saka som settefylkesmann, og 04.09.2020 blei begge vedtaka oppheva på grunn av saksbehandlingsfeil.

11.09.2020

Departementet godkjenner bustadområde på Austre Åmøy i Stavanger

Både Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland hadde motsegn til bustadområdet, av omsyn til nasjonal og regional jordvernpolitikk – og fragmentering av landbruksareal.

28.08.2020

Høringsuttalelse til endringer i plan- og bygningsloven

Fylkesmannen har gitt uttalelse til foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven som bl.a. gjelder dispensasjonsbestemmelsen. Fylkesmannen støtter enkelte deler av forslaget, og er kritiske til andre.

20.08.2020

Settefylkesmann avslår dispensasjon til fullsortiments varehus for Biltema

Stavanger kommune gav først løyve til fullsortiments varehus med detaljhandel på Biltema på Forus, men Fylkesmannen i Rogaland klaga på kommunens vedtak fordi det er i strid med nasjonale føringar og regionale planar for etablering og lokalisering av detaljhandel. Fylkesmannen i Vestland er settefylkesmann i saka og har avslått søknaden i endeleg klagehandsaming.

18.08.2020

Fylkesmannen har gitt uttale til Utviklingsplan for Rogaland (Regional planstrategi for perioden 2021-2024)

Den regionale planstrategien er eit viktig strategisk dokument der fylkespolitikarane skal prioritere fylket sitt planarbeid i den komande valperioden. Strategien skal ta utgangspunkt i fylket sitt behov for regional planlegging.

03.07.2020

Regjeringen har godkjent Byvekstavtalen!

Dette er en viktig milepæl for klima- og miljøvennlig og framtidsretta byutvikling på Nord-Jæren. Med denne avtalen er Rogaland sikra grunnlaget for en bærekraftig og framtidsretta transportutvikling. Det skal legges til rette for bedre framkommelighet for kollektiv, sykkel og gange. Dermed kan det jobbes målretta for nullvekst i persontransport med bil.

29.06.2020

Ny regionalplan for Jæren er et godt utgangspunkt for å bygge tett og godt på Jæren, samtidig som me vernar om natur og landbruk

Fylkesmannen har gitt uttale til Regionalplan for Jæren 2050, fase 2. Fylkesmannen støtter hovudgrepa i planen, og meiner det er gjort eit grundig og godt planarbeid.

23.06.2020

Webinar i plan- og byggesak til høsten

Fylkesmannen inviterer kommunene til webinar innenfor plan- og byggesak onsdag 23. september.

18.06.2020

Nytt datalagringssenter ved Kalberg utfordrar naturinteresser og jordvern

Fylkesmannen har gitt uttale til planprogram for Time kommuneplan (2019-2030) – fase 2. Vi har særleg kommentert etablering av kraftkrevjande næringsverksemd ved Kalberg, både ut frå omfang og konsekvensar. Slik lokalisering bør vurderast meir overordna for å finne område med lågare konfliktnivå av omsyn m.a. til jordvern og biologisk mangfald.

17.06.2020

Webinar om plan- og byggesak til høsten

Fylkesmannen inviterer kommunene til webinar for plan- og byggesaksbehandlere mandag 21. september (ny dato grunnet klimaomstillingskurs samme dag).

Flere nyheter Få nyhetsvarsel