Regjeringen har godkjent Byvekstavtalen!

(Foto: Kart over prosjekt i Bymiljøpakken / Fylkesmannen i Rogaland)

Dette er en viktig milepæl for klima- og miljøvennlig og framtidsretta byutvikling på Nord-Jæren. Med denne avtalen er Rogaland sikra grunnlaget for en bærekraftig og framtidsretta transportutvikling. Det skal legges til rette for bedre framkommelighet for kollektiv, sykkel og gange. Dermed kan det jobbes målretta for nullvekst i persontransport med bil.

For byene våre betyr dette: reduserte utslipp av klimagasser, mindre støy og luftforurensning og effektiv arealbruk.

Fylkesmannen i Rogaland, er veldig positive til avtalen.

Sammen om viktige mål

Avtalen er et viktig virkemiddel for å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy på Nord-Jæren. Dette viser at staten, fylkeskommunen og kommunene har vilje til å gå sammen for å nå viktige mål.

Fylkesmannen har ansvar for å ivareta og følge opp arealdimensjonen i byvekstavtalen og skal gjøre sitt ytterste for å bidra på en positiv måte.

Staten bidrar med betydelige midler, nærmere bestemt 17 milliarder kroner, for å nå målet som er satt i avtalen. Dette vil komme oss alle til gode.

Se Regjeringens kunngjøring og omtalen fra Bymiljøpakken i lenkene.