Nasjonal jordvernpris 2019 – kandidat frå Rogaland?

God arealutnytting i etablerte sentre er det beste jordvernet
God arealutnytting i etablerte sentre er det beste jordvernet

Fylkesmannen ønskjer forslag til kandidatar som fortener nasjonal jordvernpris 2019.

Føremål og målgruppe

Stortinget vedtok i 2015 ein nasjonal jordvernstrategi, og strategien er oppdatert av regjeringa i samband med statsbudsjettet 2018. Eit av tiltaka i jordvernstrategien var å etablere ein nasjonal jordvernpris. Fylkesmennene skal sende forslag på kandidatar frå eige fylke til Landbruks- og matdepartementet innan 1. april i år. Departementet skreiv mellom anna følgjande i sitt brev til fylkesmennene ved etableringa av prisen:

«Opprettelsen av en jordvernpris er et tiltak for å styrke jordvernet. Prisen skal bidra til å øke oppmerksomheten om jordvernet, særlig i kommunene og fylkeskommunene, og få fram gode ideer og eksempler på tiltak, planer og strategier for å ta vare på dyrka mark. Prisen skal deles ut annethvert år til en kommune eller fylkeskommune og skal bestå av et diplom og en passende oppmerksomhet. Juryen vil bli ledet av landbruks- og matministeren.

Målgruppen for prisen er fylkeskommuner og kommuner som tar aktive grep i regionale planer og i kommune- og reguleringsplaner. Det kan også være kommuner og fylkeskommuner som får gode resultat i samarbeid eller partnerskap med andre aktører gjennom planlegging, gjennomføring og praksis. Aktørene kan være ulike parter innen offentlig politikk og forvaltning, næringslivet eller andre organisasjoner.»

Korleis føreslå kandidat?

Fylkesmannen i Rogaland ønskjer grunngjeve forslag til kandidat. Kandidatar må vere ein kommune eller fylkeskommune (eventuelt i samarbeid med andre aktørar) som du meiner fortener årets jordvernpris.

Forslag må bli sendt oss innan onsdag 15. mars.

Fylkesmannen vil vurdere innkomne forslag og fremje ein kandidat frå Rogaland til den nasjonale jordvernprisen 2019. Dette vil bli vektlagd:

  • Konkrete, oppnådde resultat
  • Ambisiøse, planlagde tiltak
  • Gode informasjonsprosjekt
  • Nyskapande prosjekt og verktøy for jordvern
  • Integrering av jordvernomsyn i ulike prosessar
  • Andre forhold som tilseier at jordvern blir prioritert høgt

Sjå elles statuttane som du finn vedlagt. Send forslag på e-post til fmropost@fylkesmannen.no og fmroaro@fylkesmannen.no. Eventuelt per post til: 

Fylkesmannen i Rogaland
Postboks 59
4001 Stavanger

NB! Merk innsending med vår referanse: 2019/526.