Medaljer og ordener

Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av H.M. Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgagnlig natur.

Fortjenstmedaljen utdeles som belønning for:

  • pionerinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgagnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid
  • særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning
  • særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, der innsatsen har ligget betydelig over det normale, og der ved­kommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats
  • en livsinnsats som kan stå som eksempel for andre

Statuttene for tildeling av Kongens fortjenstmedalje endres i tråd med samfunnsutviklingen. Den siste endringen ble gjort 30. mars 2012. Etter de nye statuttene blir det ved vurderingen av kandidater lagt avgjørende vekt på samfunnsnyttig innsats over lengre tid, inkludert frivillig arbeid og engasjement. Samtidig legges det ikke lenger vekt på tjenestetid på 40 år eller mer.

Endringen innebærer også at benevningen «Kongens fortjenstmedalje i sølv» faller bort og blir erstattet av "Kongens fortjenstmedalje". Kongens fortjenstmedalje i gull blir heretter bare tildelt i helt ekstraordinære tilfeller og kan ikke søkes om.

St. Olavs orden

St. Olavs orden ble stiftet av Kong Oscar I 21. august 1847 og ble sist revidert 19. juni 2015. Ordenen tildeles som belønning for ”utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten”.

Søknad om tildeling av Kongens fortjenstmedalje og St. Olavs orden stiles til H.M. Kongen og sendes via Fylkesmannen i det fylket der kandidaten bor.

Vis mer


30.10.2015

Tore Lærdal utnemnd til Ridder første klasse

Tore Lærdal har vore ein innovativ bedriftsleiar, og den personlege innsatsen hans har bidratt til betre helse og for barn og kvinner i utviklingsland, slår Slottet fast. Onsdag blei han heidra av Kongen.

02.10.2014

St. Olav til professor Martha Jakobsen Ulvund

Ordensinsigniene vart delt ut av fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa på ei tilstelling 2. oktober 2014 på Norges Veterinærhøgskole på Sandnes.

16.09.2014

St. Olav til svilingeniør Knut Åm

På ei tilstelling i Norges Tekniske Vitenskapsakademi i Trondheim 11. september vart sivilingeniør Knut Åm utnemnd til Riddar av 1. klasse av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden.

28.10.2013

Tidligare forlagssjef Turid Barth Pettersen er utnemd til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden

Grunnjevinga for utnemninga er hennar innsats for norsk kyrkje- og samfunnsliv.

03.09.2013

Kent Haglund og Magnus Winther blei heidra av Carnegies Heltefond

Dei blei lønna for redningsdåd 19. februar i år i Gjesdal. Ein mann på traktor hadde køyrt gjennom isen på eit vann i Seldalsheia.  Winther og Haglund kraup ut på isen og fekk halt mannen på land.

28.02.2013

Petroleumstilsynets direktørMagne Ognedal er utnemnd til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden

Ordensinsigniene vart delt ut av fylkesmann Tora Aasland den 7. februar 2013 på Ledaal i Stavanger. Ognedal vart heidra for innsatsen for norsk petroleumsvirksomheit.  

25.02.2013

Revidering av statuttane for Kongens fortenstmedalje

Krava til medaljekandidatane sin innsats er blitt strengare etter endringa i mars i fjor, og Slottet har delt ut betydeleg færre medaljar i året som gjekk.

02.10.2012

Farouk Al-Kasim er utnemnd til Riddar av 1. klasse av St. Olavs Orden

Farouk Al-Kasim er utnemnd til Riddar av 1. klasse av St. Olavs Orden