Folk og samfunn

Som innbygger kan du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjoner. På noen områder er Fylkesmannen den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


26.10.2020

Fylkesmannen skiftar namn til statsforvaltaren

Frå 1. januar 2021 er me Statsforvaltaren i Rogaland. Det har regjeringa bestemt. 

21.10.2020

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn etter ny trossamfunnslov

Fylkesmannen har mottatt brev fra Barne- og familiedepartementet der det presiseres hvilke vilkår som stilles for å kunne få tilskudd til tros- og livssynssamfunn etter den nye trossamfunnsloven som skal tre i kraft 1. januar 2021

02.10.2020

Leve hele livet – ei eldrereform for alle

Korleis skal vi skapa eit meir aldersvennleg samfunn der eldre kan leva gode liv og delta i fellesskapet? Leve hele livet-reforma har som mål å finna svara.

28.09.2020

Nettsida vår fungerer ikkje tysdag ettermiddag og kveld

Fylkesmannens nettsider og digitale tjenester er dessverre ikkje tilgjengelege tysdag  29. september i tidsrommet 16.00–24.00. Årsaka er ei planlagt oppdatering.

08.09.2020

Spennande pilotprosjekt- styrking av menneskerettane til personar med nedsett funksjonsevne

I Noreg er vi så heldige at alle får utdanning, men alle deltek ikkje på samme måte. Bufdir vil no starte eit samarbeid med norske kommunar for mellom anna å sikre barn og unge med nedsett funksjonsevne like rettar og like moglegheiter. I dette arbeidet skal Fylkesmannen i Rogaland få vere med og bidra

07.09.2020

Koronapandemien: Ikkje fleire separasjonssaker enn vanleg i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland har dei siste vekene fått fleire spørsmål frå journalistar om koronapandemien har ført til ein auke i talet på separasjonssaker. 

04.09.2020

Kronprinsen besøker Stavanger

PRESSEINFO: Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen besøker i uke 37 og 38 seks fylker langs norskekysten. Formålet med reisen er å møte mennesker og miljøer for å lytte til deres erfaringer og lære om utfordringene de har møtt etter at pandemien traff landet i mars. 17. september er han i Stavanger. 

27.08.2020

Statsborgarseremonien i 2020 er avlyst

På grunn av koronapandemien blei seremonien 6. juni i år først flytta til søndag 1. november. Det går dessverre heller ikkje.

01.07.2020

Åpner ikke for søndagsåpent på Åna-Sira

Fylkesmannen har avslått søknad fra Sokndal kommune om å definere tettstedet Åna-Sira som typisk turiststed etter helligdagsloven.

07.06.2020

Fylkesmannen skiftar namn i 2021

Regjeringa skal endra dei kjønnsspesifikke stillingstitlane til å bli kjønnsnøytrale i alle statlege verksemder. Fylkesmannen i Rogaland får nytt namn frå årsskiftet.  

Flere nyheter Få nyhetsvarsel