Jordbruk

Jordbruk omfattar dyrking av plantar og husdyrhald. Jordbruksarealet i Noreg utgjer omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjonar mellom fylka.

Fylkesmannen skal medverke til at jordbrukspolitikken blir realisert

Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale jordbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannens oppgåver innan jordbruk er i hovudsak knytte til forvaltning av tilskots- og erstatningsordningar.

Fylkesmannen gir råd og informerer om verkemiddelbruk overfor kommunane, forsøksringar og næringsutøvarar innan jord- og hagebruk. Fylkesmannen skal fungere som initiativtakar og pådrivar for verdiskaping og utvikling innan sektoren. 

Vis meir


17.10.2019

Erstatning etter avlingssvikt

Gardsbruk med store avlingstap kan søkje om erstatning innan 31. oktober. Søknadsfristen er endeleg. Vi tilrår å søkje elektronisk via Altinn.

02.05.2019

Tid for eigenkontroll av gjødsellager

Regelmessig tilsyn av gjødsellager og teknisk utstyr vil redusere risiko for uhell og forureining.

16.04.2019

Spreieareal for husdyrgjødsel

Her finn du diverse skjema og malar for spreieareal og bruk av husdyrgjødsel.

02.04.2019

Nye kart viser jordbruksareal ute av drift

Som første embete i landet har Fylkesmannen i Vestland utarbeidd kart over jordbruksareal som ikkje er i aktiv drift. Desse karta gjev ny kunnskap om strukturen i jordbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane.