Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Fylkesmannen støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


01.12.2020

Tilskot til klimatiltak i landbruket

Landbruksnæringa har forplikta seg til å redusere klimagassutsleppa og auke opptak av karbon i jorda med 5 millionar tonn CO2- ekvivalentar fram mot 2030. Det finst fleire tilskotsordningar for klimatiltak på garden.


01.12.2020

Webinar: Klimasmarte kommunar har klimasmarte planar

Kommunane er sentrale aktørar i det grøne skiftet og i omstillinga til lågutsleppssamfunnet. I dette webinaret vil vi ha særleg fokus på korleis kommunar implementerer byggeaktivitet i sine planar.


30.11.2020

Webinar - autorisasjonsordninga for plantevern- og gnagarmiddel

Fylkesmannen i Vestland og kommunane har ansvar for eksamensordninga og at det blir gjennomført kurs i autorisasjonsordninga. I Vestland fylke er det NLR Vest og VGS-skulane for naturbruk/landbruk som gjennomfører kurs.


20.11.2020

Matbyen Bergen med vestlandsk ost til Italia

Bergen deltek med fagleg innlegg og tre vestlandske ostar når UNESCO matbyen Bergamo held sin årlege ostefestival Forme Creative 2020 20.-22. november. I år er festivalen tilrettelagd for fjerndeltaking. Ver med i dag kl 14:30!


13.11.2020

Partnerskapen inviterer kommunen

Korleis kan kommunane og dei regionale aktørane jobbe saman om næringsutvikling i landbruket?


12.11.2020

Webinar om gjødslingsplan – vurderingar etter regelverket

Fylkesmannen i Vestland inviterer landbruksforvaltinga i kommunane og rådgjevarar til webinar om gjødslingsplan 26. november. Det blir fokus på kva krav det er til gjødslingsplan, og vurderingar av kva som vil vere ein mangelfull gjødslingsplan.


11.11.2020

Fristar i ØKS 2020

Fylkesmannen i Vestland har gitt kommunane fristar for tilvising/utbetaling i fagsystemet ØKS (Økonomisystem for Skogordningene).


10.11.2020

Sakshandsaming eStil PT – vanleg produksjon og avkorting

Vi inviterar sakshandsamarar for produksjonstilskot i kommunane i Vestland til nettmøte med tema vanleg produksjon og avkorting.


10.11.2020

Fagdag bringebær

Innvik fruktlager, Norsk landbruksrådgiving Vest og Fylkesmannen i Vestland inviterer til fagdag som webinar pga. smittesituasjonen. Webinaret vert i to bolkar på Teams torsdag 12. november og måndag 16. november.


09.11.2020

Webinar - Kort veg til gode hjelparar

Korleis kan du bidra til næringsutvikling, arbeidsplassar og ny aktivitet i ei tid der samfunnet treng nyskaping og omstilling? Korleis få til gode møte og god rettleiing for bønder som vil skape noko nytt og utvikle verksemda si?


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel