Jordbruk

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Fylkesmannen skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger.

Fylkesmannen gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Fylkesmannen skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer


17.10.2019

Erstatning etter avlingssvikt

Gardsbruk med store avlingstap kan søkje om erstatning innan 31. oktober. Søknadsfristen er endeleg. Vi tilrår å søkje elektronisk via Altinn.

02.05.2019

Tid for eigenkontroll av gjødsellager

Regelmessig tilsyn av gjødsellager og teknisk utstyr vil redusere risiko for uhell og forureining.

16.04.2019

Spreieareal for husdyrgjødsel

Her finn du diverse skjema og malar for spreieareal og bruk av husdyrgjødsel.

02.04.2019

Nye kart viser jordbruksareal ute av drift

Som første embete i landet har Fylkesmannen i Vestland utarbeidd kart over jordbruksareal som ikkje er i aktiv drift. Desse karta gjev ny kunnskap om strukturen i jordbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane.