Verneområde

Den største trusselen mot naturmangfaldet i Noreg er at leveområde for dyr og plantar blir øydelagde og delte opp. Naturreservat, nasjonalparkar og andre verneområde bidreg til å ta vare på naturverdiar og bevare område av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområde kan også opprettast for å ta vare på eigenart og kulturminne i landskapet.

Forvaltning av verneområda

Ansvaret for å forvalte verneområda er delt mellom sentrale og lokale styresmakter. Fylkesmannen er forvaltningsstyresmakt i dei fleste naturreservata. Frå 2010 har kommunar med areal i nasjonalparkar og større landskapsvernområde fått tilbod om å overta forvaltningsansvaret. Det er oppretta fleire interkommunale verneområdestyre. Ein statleg tilsett verneområdeforvaltar er sekretær for styra.

Forvaltningsstyresmaktene skal først og fremst handheve vernereglane og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplanar. Dei har også ansvar for informasjon og merking i verneområda. Dette gjer dei i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdast i verneområda

Allemannsretten gir deg høve til å ferdast fritt i verneområda. All ferdsel må skje omsynsfullt, slik at dyr og plantar ikkje blir skadde eller forstyrra. I enkelte område kan det vere ferdselsforbod delar av året, som i hekke- og yngletida. Av omsyn til dyrelivet er det forbode å jakte i fuglefredingsområde og ein del naturreservat, men i mange verneområde kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er eit mål at motorisert ferdsel i verneområda skal avgrensast, både av omsyn til dyre- og plantelivet og faren for sporskadar, og for at ein skal kunne oppleve naturen utan forstyrrande bråk. Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verneområde. Det er Fylkesmannen som behandlar søknaden.

Vis meir


12.06.2019

Folkefest under åpning av Lofoten nasjonalpark

Lofotodden nasjonalpark ble offisielt åpnet 1. pinsedag på Å i strålende solskinn. 

30.04.2019

Offisiell åpning av Lofotodden nasjonalpark søndag 9. juni 2019

Lofotodden nasjonalparkstyre inviterer på vegne av Klima- og miljøministeren til folkefest i pinsa.

08.04.2019

Verneområder blir ryddet

Heller ikke naturvernområdene i Nordland går fri fra drivsøppel fra havet. Store mengder søppel blir hvert år samlet opp i ryddeaksjoner organisert av forvaltningsmyndighetene (verneområdestyrer og Fylkesmannen).

19.03.2019

Nytt naturreservat vedteke i Brønnøy kommune

Fredag 15.03.2019 vart Ursvatnet naturreservat i Brønnøy kommune verna ved kongeleg resolusjon. Området er verna gjennom ordninga med frivillig vern av skog, og er eit ledd i Regjeringa si satsing på skogvern.

01.02.2019

Har oversendt liste med verneverdig natur i fylket

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Fylkesmannen utarbeidet en bruttoliste over verneverdig natur i fylket, kalt supplerende vern fase I.

23.10.2018

Nye forvaltningsplaner

Forvaltningsplanene for Nautå og Kjerkvatnet naturreservat er ferdige.

24.09.2018

Nye klopper på Melkevasseidet i Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn naturreservat

Etter tre år kan vi endelig avslutte kloppleggingsprosjektet på strekningen Rognstad-Melkevatn i Ballangen kommune. Resultatet er 530 meter med nye klopper samt restaurering av eksisterende klopper der dette var mulig.

06.08.2018

Frakter ut gran fra Junkerdalsura med helikopter

Nå skal den rike lauv- og furuskogen oppe på Storjordfjell fram igjen. Den plantede grana i Junkerdalsura naturreservat skal derfor transporteres ut. Fra midten av august er det planlagt utflyging av tømmer med helikopter fra Storjordlia og ned til Storjord i Saltdal kommune

22.06.2018

Nye naturreservater vedtatt

Regjeringen opprettet i dag to nye naturreservater og utvidet et eksisterende naturreservat i Nordland. Områdene er vernet gjennom ordningen med frivillig vern av skog og er et ledd i Regjeringens satsing på økt skogvern.

07.06.2018

Forvaltningsplan for Måstadfjellet naturreservat og landskapsvernområde

Fylkesmannen i Nordland starter opp arbeidet av forvaltningsplan for Måstadfjellet naturreservat og landskapsvernområde i Værøy kommune.

Fleire nyhende