Verneområde

Den største trusselen mot naturmangfaldet i Noreg er at leveområde for dyr og plantar blir øydelagde og delte opp. Naturreservat, nasjonalparkar og andre verneområde bidreg til å ta vare på naturverdiar og bevare område av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområde kan også opprettast for å ta vare på eigenart og kulturminne i landskapet.

Forvaltning av verneområda

Ansvaret for å forvalte verneområda er delt mellom sentrale og lokale styresmakter. Fylkesmannen er forvaltningsstyresmakt i dei fleste naturreservata. Frå 2010 har kommunar med areal i nasjonalparkar og større landskapsvernområde fått tilbod om å overta forvaltningsansvaret. Det er oppretta fleire interkommunale verneområdestyre. Ein statleg tilsett verneområdeforvaltar er sekretær for styra.

Forvaltningsstyresmaktene skal først og fremst handheve vernereglane og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplanar. Dei har også ansvar for informasjon og merking i verneområda. Dette gjer dei i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdast i verneområda

Allemannsretten gir deg høve til å ferdast fritt i verneområda. All ferdsel må skje omsynsfullt, slik at dyr og plantar ikkje blir skadde eller forstyrra. I enkelte område kan det vere ferdselsforbod delar av året, som i hekke- og yngletida. Av omsyn til dyrelivet er det forbode å jakte i fuglefredingsområde og ein del naturreservat, men i mange verneområde kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er eit mål at motorisert ferdsel i verneområda skal avgrensast, både av omsyn til dyre- og plantelivet og faren for sporskadar, og for at ein skal kunne oppleve naturen utan forstyrrande bråk. Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verneområde. Det er Fylkesmannen som behandlar søknaden.

Vis meir


26.06.2020

Hva må du tenke på når du besøker et verneområde i sommer?

Vi får mange spørsmål om hva som er tillatt å gjøre i verneområdene i Nordland. Er det lov å telte? Kan vi tenne bål? Nå har vi samlet alt du trenger i ett kart!

18.06.2020

Husk teltforbudet i Fjære naturreservat på Kjerringøy

Fylkesmannen får mange henvendelser om ulovlig telting på Fjære i år. 

19.05.2020

Vis hensyn til fuglene som hekker i Støttværet naturreservat

I hekketida trenger fuglene ro. Forstyrrelser kan i verste fall føre til at fuglene gir opp hekkinga og forlater egg og unger.

12.06.2019

Folkefest under åpning av Lofoten nasjonalpark

Lofotodden nasjonalpark ble offisielt åpnet 1. pinsedag på Å i strålende solskinn. 

30.04.2019

Offisiell åpning av Lofotodden nasjonalpark søndag 9. juni 2019

Lofotodden nasjonalparkstyre inviterer på vegne av Klima- og miljøministeren til folkefest i pinsa.

08.04.2019

Verneområder blir ryddet

Heller ikke naturvernområdene i Nordland går fri fra drivsøppel fra havet. Store mengder søppel blir hvert år samlet opp i ryddeaksjoner organisert av forvaltningsmyndighetene (verneområdestyrer og Fylkesmannen).

19.03.2019

Nytt naturreservat vedteke i Brønnøy kommune

Fredag 15.03.2019 vart Ursvatnet naturreservat i Brønnøy kommune verna ved kongeleg resolusjon. Området er verna gjennom ordninga med frivillig vern av skog, og er eit ledd i Regjeringa si satsing på skogvern.

01.02.2019

Har oversendt liste med verneverdig natur i fylket

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Fylkesmannen utarbeidet en bruttoliste over verneverdig natur i fylket, kalt supplerende vern fase I.

23.10.2018

Nye forvaltningsplaner

Forvaltningsplanene for Nautå og Kjerkvatnet naturreservat er ferdige.

24.09.2018

Nye klopper på Melkevasseidet i Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn naturreservat

Etter tre år kan vi endelig avslutte kloppleggingsprosjektet på strekningen Rognstad-Melkevatn i Ballangen kommune. Resultatet er 530 meter med nye klopper samt restaurering av eksisterende klopper der dette var mulig.

Fleire nyhende