Miljø og klima

Eit overordna mål for alt miljøarbeid er berekraftig utvikling. Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


20.06.2019

Lagar du bål av avfall?

I samband med feiring av jonsokaftan er det mange som ønskjer å brenne bål. Nokre vel då å sette fyr på avfallet sitt. Dei tenkjer kanskje at det ikkje er så nøye med kva som skjer med deira «rusk og rask», men brenning av avfall er både skadeleg og ulovleg.

14.06.2019

Rovvilt og beitesesongen 2019

Fylkesmannen har høy beredskap for å besvare henvendelser i forbindelse med tap av sau og rein forårsaket av rovvilt.

16.05.2019

Oppstart av verneplanarbeid i Bindal og Hattfjelldal - frivillig vern

Fylkesmannen i Nordland melder oppstart av verneplanarbeid for to skogsområder i Bindal og Hattfjelldal kommuner.

07.05.2019

Søknad om mudring og utfylling ved Kvalnes i Andøy kommune

Andfjord Salmon AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med utvikling av Andøy industripark Kvalnes, et næringsareal for oppdrett av laks på land. Dette er et omfattende anleggsprosjekt som består av flere byggetrinn og er forventet å vedvare i flere år. Denne søknaden gjelder byggetrinn 1 i prosessen som er etablering av et oppdrettsbasseng på land og inn- og avløpstunneler til sjø. 

02.05.2019

Høring av søknad om mudring og utfylling i sjø ved Lundneset i Hadsel kommune

Inge Berg har søkt Fylkesmannen om tillatelse til utfylling i sjø og mudring ved Lundneset i Hadsel kommune. Tiltaket er søkt med den hensikt å etablere en molo med småbåthavn på innsiden. Det er samtidig søkt om mudring i arealet innenfor moloen for å sikre seilingsdybde.

02.05.2019

Søknad om utfylling i sjø - Langsetvågen - Nesna

Mo Industripark AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med utvidelse av eksisterende industriområde ved Langsetvågen i Nesna kommune.  Prosjektoppstart planlegges i løpet av 2019 med en varighet på 5-7 år.  

08.04.2019

Søppel må ryddes fra vernet natur

Heller ikke naturvernområdene i Nordland går fri fra drivsøppel fra havet. Store mengder søppel blir hvert år samlet opp i ryddeaksjoner organisert av forvaltningsmyndighetene (verneområdestyrer og Fylkesmannen).

05.04.2019

Laksefiske i sjø 2019

Fisketidene for sjølaksefiske i Nordland er i uforandret fra 2016. Fristen for å registrere seg til sjølaksefiske er 1. juni 2019.

02.04.2019

Ny brosjyre om hagerømlinger

Brosjyren om hagerømlinger gir informasjon om de vanligste fremmede skadelige plantene i Nordland og om hvordan man kan unngå at disse spres videre.

29.03.2019

Oteren – en sårbar art i nordlandsnaturen

Fylkesmannen har ofte blitt kontaktet om observasjoner av oter, påkjørsler av oter og ulike konflikter knyttet til oter. Vi ønsker her å gi svar på en del spørsmål og avklare en del misforståelser om oter og forvaltning av oter.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel