Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


15.01.2021

Søknad om utfylling i sjø - Sørarnøy - Gildeskål

Gildeskål kommune har søkt Statsforvalteren om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med at det planlegges etablering av blant annet ny industrikai.


08.01.2021

Søknad om mudring og utfylling - Ny Lufthavn - Bodø

Avinor AS har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med at det skal bygges ny lufthavn i Bodø kommune. Bygging av ny rullebane med taksebaner medfører behov for utfylling i sjø og peling vest og øst for dagens lufthavn. Grunnforholdene i østre del av tiltaksområdet krever noe mudring.

 

 


07.01.2021

Høring av søknad fra Elkem ASA Mårnes kvartsittbrudd om ny tillatelse etter forurensningsloven

ELKEM ASA Mårnes kvartsittbrudd har søkt Statsforvalteren om ny tillatelse etter forurensningsloven for uttak og produksjon av kvartsitt på Mårnes, Gildeskål kommune.

Før Statsforvalteren fatter vedtak i saken kan berørte parter komme med sin uttalelse til søknaden.


06.01.2021

Tilskudd til tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader

Statsforvalteren tildeler årlig midler til tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT). 


28.12.2020

Nytt på nytt i 2021

2021 byr på mye nytt for oss. Vi bytter navn til Statsforvalteren i Nordland og vi flytter inn i nytt kontorbygg. Her er litt informajon om nytt navn, nye epostadresser og ny besøksadresse.


18.12.2020

Ranavassdraget er endelig friskmeldt etter langvarig kamp

Mattilsynet vedtok den 10. desember å friskmelde Ranavassdraget for Gyrodactylus salaris. Med dette er forhåpentligvis den fryktede lakseparasitten fjernet fra alle tidligere infiserte vassdrag i Nordland.

 


17.12.2020

Høring - søknad om tillatelse til behandling av forurensede masser - Iris Produksjon AS

Iris Produksjon AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensingsloven til å ta imot, sortere og vaske inntil 100 000 tonn forurensede masser i året på deponiområdet på Vikan avfalsplass i Bodø kommune.


17.12.2020

Tilskudd til trua arter og naturtyper 2021

Nå kan det søkes om tilskudd til gjennomføring av tiltak i 2021 for trua arter og naturtyper, samt ville pollinerende insekter.


17.12.2020

Søknad om unntak fra krav til rensing av prosessavløpsvann - Fredvang - Flakstad

Bjørn Gjertsen AS har søkt Fylkesmannen om unntak fra kravet om renseanlegg for prosessavløpsvann fra fiskeforedlingsanlegg i Hovdanveien 76 i Flakstad kommune.


16.12.2020

Ny tillatelse til King Oscar i Svolvær

King Oscar AS avdeling Svolvær har fått tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra produksjon av fiskehermetikk og fiskeolje. Tillatelsen kan du lese her.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel