Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader 2020

Rein ved Balvatnet. Foto: Fylkesmannen i Nordland
Rein ved Balvatnet. Foto: Fylkesmannen i Nordland

I 2020 er det fordelt 8,5 millioner kroner til iverksetting av tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Tilskuddsordningen er et viktig virkemiddel for å redusere tap av sau og rein i fylket.

Fylkesmannen behandler de enkelte søknadene etter at rovviltnemnda har fastsatt budsjett for ulike typer tiltak. Størsteparten av midlene er fordelt til søkere innenfor sauenæring og reindriftsnæringa. I tillegg er det tildelt midler til kompetanseheving knyttet til jakt/felling, godtgjøring av kommunale skadefellingslag, FoU-prosjekter og til konfliktdempende tiltak.

Rovviltnemnda har satt av kr 2 720 000,- til tiltak i sauenæringa. Følgende tiltak er prioritert:

 • Gjeting/utvida tilsyn i regi av beitelag/kommuner, i kombinasjon med vokterhund eller kadaverhund, og ved akutte tap.
 • Elektronisk overvåking (innkjøp av radiobjeller/e-bjeller/smartbjella).
 • Planlagt tidlig sanking.
 • Forsinket slipp på utmarksbeite.
 • Kadaverhundarbeid (kurs/godkjenningsprøver).

Kr 3 292 772,- er satt av til tiltak i reindrifta. I tillegg er det brukt kr 787 228,- av restmidler fra 2019 til tiltak i 2020, det vil et si samlet budsjett for reindrifta på kr 4 080 000,- i 2020. Følgende tiltak er prioritert:

 • Flytting til mindre rovdyrutsatte beiteområder.
 • Samling med helikopter før flytting mellom sesongbeiter.
 • Intensiv gjeting i kombinasjon med tilleggsfôring i tilknytning til kalvinga.
 • Tilleggsfôring på vinteren som alternativ til flytting til mindre rovdyrutsatte beiteområder.
 • Tidlig slakting av kalv.
 • Andre tiltak – bruk av nattkve og tilleggsfôring under flytting.

Fordeling av midler til de enkelte søknadene går fram av oversikten (se i høyre marg).