Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Fylkesmannen støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


06.09.2019

Ut på vidda tilbyr nytt kurs

Ut på vidda tilbyr nytt godkjenningskurs for reindriftsfamilier som vil satse på lærings- og omsorgstjenester som tilleggsnæring. Meld deg på nå!

03.09.2019

Uttakleiv grendelag har mottatt den nasjonale kulturlandskapsprisen 2019

I dag har landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøkt Uttakleiv i Lofoten og delt ut prisen på kr 50 000 til grendelaget.

30.08.2019

Tord gjør nybrottsarbeid!

Tord Kolstad bygger bolighus i massivtre, sannsynligvis det første i Nordland fylke. På Jensvoll i Bodø er det på få dager montert et tre etasjes hus som skal bli til to leiligheter på 130 m2 hver. Disse har felles takterrasse og parkering i carport.

30.08.2019

Gjør deg bookbar. Ny film klar!

Videobiblioteket vårt til gårdbrukerne i Nordland har nå fått en ny film. Denne gangen handler det om å gjøre seg bookbar på nett. Ved hjelp av flinke folk fra Streaming Media UB og Negarn Gård i Grønnfjelldalen har vi fått til denne filmen, og vi er nå stolte over å vise den frem!

26.08.2019

Rapport fra satsingen på Arktisk landbruk 2012-2014

Nesten alle prosjektene som fikk innvilget midler til utvikling av arktisk landbruk i årene 2012-2014 er nå avsluttet. Fylkesmennene i Troms og Finnmark og i Nordland har laget en rapport som oppsummerer resultatene. 

16.07.2019

Landbruksselskapets årsmøte 2019

Årsmøtet ble gjennomført 27. mai på Statens hus i Bodø.

16.07.2019

Landbruksselskapets årsmøte 2018

Årsmøtet ble gjennomført 22. mai på Statens hus i Bodø.

02.07.2019

Historiefortelling

Vi lanserer et helt nytt kurs som går over to bolker. Når kurset er avsluttet skal du ha fått solid innsikt i, og forståelse for, hva som skal til for å formidle din gårdshistorie og dine mat- og reiselivsprodukters kvaliteter til andre.

26.06.2019

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket - meld inn kandidater

Innovasjon Norge søker bedrifter eller personer, som driver næringsvirksomhet med basis i landbrukets og bygdenes ressurser. De ønsker forslag til gode kandidater til årets bedriftsutviklingspris i landbruket innen 20.08.19.

24.06.2019

Inn på tunet studietur

Er du kommuneansatt og ønsker å bli inspirert av andre kommuner som samarbeider med Inn på tunet-gårder om å gi et tilbud til ulike brukergrupper? Er du gårdbruker og ønsker å finne ut om Inn på tunet er en mulighet for din gård? Meld deg på vår Inn på tunet-studietur til Viken!

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel