Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Fylkesmannen støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


27.10.2020

Demensomsorg på gård gir god livskvalitet

På gård brukes mye tid utendørs, noe som bidrar til  fysisk aktivitet og godt humør. Viktigst av alt, på gården føler deltakerne seg inkludert i et fysisk fellesskap. Det er ønskelig at flere kommuner utvikler samarbeid med Inn på tunet-gårder og tilbyr demensomsorg på gård.

26.10.2020

Fylkesmannen blir statsforvalteren fra nyttår

Fra 1. januar skal fylkesmennene ha tittelen statsforvalter.

20.10.2020

Kortreist omsorg fra Inn på tunet Nordland SA

Inn på tunet skal være et kvalitetsstempel for kortreist omsorg på gård - dette sier eierne av samvirket Inn på tunet Nordland SA, som hadde samling forrige uke. 

19.10.2020

Frist for å søke erstatning ved avlingssvikt

Har du hatt så stor avlingssvkt i årets vekstsesong at du ønsker å søke erstatning? Husk søknadsfristen 31. oktober.

15.10.2020

Søk om rovvilterstatning

Nå kan du sende inn søknad om rovvilterstatning for husdyr. Elektronisk søknadssenter er åpnet, og fristen er 1. november.

24.09.2020

Tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere

Dersom du oppfyller vilkårene kan du søke om tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving. Frist for å sende inn søknad er 15. oktober 2020.

19.09.2020

Engasjerte geitebønder får Nordnorsk økomatpris 2020

Nordnorsk økomatpris 2020 går til Marielle de Roos og Hugo Vink i Lofoten. Prisen er på 50.000 kroner og et diplom.

10.09.2020

Avlingssituasjonen i Nordland i år

En sein vår og tørr forsommer kan gi avlingssvikt noen steder i fylket.

04.09.2020

Tre webinarer om økologisk matproduksjon

ØKOUKA er en landsdekkende feiring av økologisk og biodynamisk mat og landbruk i uke 39. I Nordland har økouka både fysiske og digitale arrangementer. I Lofoten skal det blant annet arrangeres åpen gård hos Polarhagen og Lofoten gårdsysteri

27.08.2020

Fylkeshovedstaden følger utviklingen med massivtre i Mørkvedbukta

All ære til Bodø kommune som er igang med sitt eget prosjekt med mye bruk av massivtre, Mørkvedbukta skole og barnehage. Nå får de involverte entreprenørene viktig kunnskap om byggemetoden, og elevene som også skal ha viktig kunnskap kan glede seg til et inneklima med godt læringsmiljø.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel