Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Fylkesmannen støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


29.05.2020

Historiefortelling med utgangspunkt i gård

Vi lanserer et helt nytt kurs som går over to bolker. Når kurset er avsluttet vet du hva som skal til for å formidle din gårdshistorie og dine mat- og reiselivsprodukters kvaliteter til andre. 

27.05.2020

Prosjekt tradisjonelt landbruk

Fylkesmannen i Nordland har startet opp et prosjekt for å styrke det tradisjonelle landbruket. Dette gjør vi gjennom aktiviteter som fremmer næringsutvikling.

27.05.2020

Pris for veldrevet gårdsbruk 2019

Pris for veldrevet gårdsbruk 2019 er tildelt Nordtun Gård ved May og Stig Johannessen fra Bø i Andøy.

15.05.2020

Ta hensyn til rein i kalvingstida

Vi er midt i kalvingstida for rein i Nordland. Både kalv og simle er veldig sårbare for forstyrrelser i denne tida. Ta hensyn, gå utenom hvis du ser rein og hold hunder i bånd.

08.05.2020

Ekstraordinært tilskudd for å plante skog

Koronasituasjonen fører til ekstra kostnader med å plante skog. Derfor gis det et ekstra tilskudd på kr 1,30 per utsatt plante våren 2020.

08.05.2020

Regler for veterinærtjenester ved utbrudd av koronavirus

Landbruksdirektoratet har sendt ut informasjon om regler som gjelder ved utbrudd av koronavirus. 

07.05.2020

Tilskudd til veterinærdekning 2020

Kommunene i Nordland har fått 20 mill kr til veterinærtjenester i 2020.

07.05.2020

Felles verdigrunnlag for barnehage og skole gir muligheter for Inn på tunet

Med ny rammeplan for barnehage og Fagfornyelsen i skolen blir det i enda større grad et felles verdigrunnlag for opplæringen av barn og unge. Bærekraftig utvikling, mangfold, skaperglede og utforskertrang er fellesnevnere.

30.04.2020

Økte søkertall til naturbruksutdanningen og andre nyheter fra Nordland

Hvert halvår sender Landbruks- og reindriftsavdelinga artikler til Landbruks- og matdepartementet som bidrag til Fylkesnytt.

24.04.2020

Økte søkertall til naturbruksutdanningen i Nordland

Stadig flere ungdommer søker seg til naturbruksutdanningen i Nordland. Økningen i søkertallene i Nordland er høyere enn på landsbasis. Dette er resultatet av målrettet innsats i rekrutterings- omdømmeprosjektet "Landbruket - Nordlands grønne hjerte". 

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel