Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Fylkesmannen støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


19.02.2020

Beitekrise for rein i deler av Nordland

Ildgruben og Byrkjie reinbeitedistrikt er rammet av beitekrise.

19.02.2020

Kommunevise budsjettfullmakter 2020

Fylkesmannen har gitt kommunene i Nordland budsjettfullmakter, for ordninger innen jord- og skogbruk, der kommunene har vedtaksmyndighet.

07.02.2020

Seminar om Inn på tunet som dagaktivitetstilbud til personer med demens

Kommunene i Nordland oppfordres til å etablere samarbeid med gårdsbruk om dagaktivitetstilbud til personer med demens. Gården er en utmerket arena for demensomsorg og bidrar til mestring, trivsel og samhold. Fylkesmannen inviterer til gratis dagsseminar 28. april i Mosjøen. Meld deg på i dag!

07.02.2020

Fylkesmannen gir pålegg om flytting av rein på innmark

Fylkesmannen i Nordland har gitt pålegg om å flytte rein som oppholder seg ulovlig på innmark i et område på Reipå i Meløy.

06.02.2020

Ønsker kandidater til Nordnorsk økomatpris 2020

Vet du hvem som fortjener pris for å fremme økologisk mat i Nordland, Troms eller Finnmark? Send inn kandidater før 15. mars.

03.02.2020

Tilskudd til tiltak i beiteområder forvaltes av kommunene

Fra 2020 forvalter kommunene tilskudd til tiltak i beiteområder. Frist for søknad og retningslinjer for tilskuddsordningen fastsettes av hver kommune.

31.01.2020

Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester

Frist for søknad om stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester i 2020 er 22. februar. Samme frist gjelder for rapportering for 2019.

29.01.2020

Søk om midler i Klima og miljøprogrammet innen 15. mars 2020

Fylkesmannen i Nordland har 500 000 kroner som skal fordeles til fylkesvise tiltak innen Klima- og miljøprogrammet (KMP) i jordbruket i 2020. Programmet omhandler fire kategorier: klimatilpassing, klimautslipp/karbonbinding, naturmangfold/kulturminner og forurensing.

23.01.2020

Nordland har bidratt i prosjektet Demensomsorg på gård

De foreløpige resultatene fra Demensomsorg på gård ble presentert i Stjørdal 16. januar. Deltakerne på erfaringsseminaret fikk også anledning til å bidra med data inn i prosjektet.

22.01.2020

Et felles nordnorsk løft!

Inviterte gjester fra næringsliv og forvaltning fra hele Nord-Norge har i dag vært samlet til et regionalt fagmøte i Berlin. Dette er i forbindelse med at landsdelen er én av tre regioner som representerer Norge under Internasjonale Grüne Woche.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel