Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Fylkesmannen støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


13.08.2020

Bedriftsbesøk til Hopsgården Samvirke

I Hopen utenfor Bodø har familiene Solheim og Wolden gått sammen og startet jordbærproduksjon. Tidligere denne uka fikk vi gleden av å besøke Hopsgården Samvirke og høre mer om oppstarten og planene fremover. 

12.08.2020

Søk om regionale miljøtilskudd i jordbruket i 2020

Alle gårdbrukere og godkjente beitelag kan søke om Regionale miljøtilskudd i jordbruket.  Merk at søknadsfristen i år er endret til 15. oktober for alle jordbruksforetak. For godkjente beitelag er søknadsfristen fortsatt 15. november.

04.08.2020

Inn på tunet som aktivitetstiltak til eldre - søk tilskudd!

Koronapandemien har ført til ensomhet blant eldre. Kommuner kan i samarbeid med Inn på tunet-tilbydere søke om tilskudd til tiltak som gir mer aktivitet til eldre og seniorer som bor i eget hjem eller i omsorgsbolig. 

31.07.2020

Lekneshallen i massivtre ute på anbud

Prosjektleder Ove Berg i Vestvågøy kommune gleder seg til å komme i gang og er spent på prisnivået blant tilbyderne.

02.07.2020

Evenes skole i massivtre ferdigstilles

Peab Bjørn Bygg bygger Evenes skole og flerbrukshall. Skolen ferdigstilles i september, flerbrukshallen i juni 2021

30.06.2020

Leve hele livet: Aldersvennlige kommuner - høstkonferansen 2020

Høstkonferansen for "Leve hele livet" blir i år et todagers webinar den 30. september og 1. oktober. Webinar-programmet for denne femårsreformen begynner å bli klart og vi følger nå opp med god inspirasjon og nye innspill til målgruppas verktøykasse. Sett av dagene og meld deg på i dag!

25.06.2020

Sommerbrev fra landbruks-og reindriftsavdelinga

Landbruks-og reindriftsavdelinga sendte nylig ut et sommerbrev til alle gårdbrukere i Nordland som mottar produksjonstilskudd. I sommerbrevet har vi informert kort om noen aktuelle saker vi jobber med for tiden. 

18.06.2020

Produksjonstilskudd- og kontrollsamling for landbruksforvaltningen i Nordland

Vi inviterer kommunene og andre interesserte til fagsamling om produksjonstilskudd og kontroll. Påmeldingsfrist er 10. september.

11.06.2020

Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader 2020

I 2020 er det fordelt 8,5 millioner kroner til iverksetting av tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Tilskuddsordningen er et viktig virkemiddel for å redusere tap av sau og rein i fylket.

11.06.2020

Rovvilt og beitesesongen 2020

Fylkesmannen har høy beredskap for å besvare henvendelser i forbindelse med tap av sau og rein forårsaket av rovvilt.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel