Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Fylkesmannen støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


14.11.2019

Ugjødsla innmarksbeite skal inngå i gjødslingsplan

Det er gjort et dypdykk i regelverket som omhandler gjødslingsplanlegging og spesielt innmarksbeite i denne sammenheng.

08.11.2019

Etablerer HMS-tjeneste for reindrifta

Reindriftsavtalepartene har gitt Norsk Landbruksrådgivning i oppdrag å utvikle en HMS-tjeneste for reindrifta. Dette skal skje gjennom et treårig prosjekt. To prosjektstillinger på 50 % er nå lyst ut.

07.11.2019

Har du sett gaupespor?

Nå er det gode sporforhold over store deler av fylket og høysesong for å lete etter spor av gaupefamilier. Benytt muligheten til å tjene noen kroner og bidra til bestandsregistrering av gaupe.

04.11.2019

Klima - utfordringer og muligheter for landbruket i nord

Nordland landbruksselskap inviterer til seminar 22. januar på Nordland kultursenter.  

28.10.2019

Nordland trenger flere godkjente Inn på tunet-tilbydere

I Nordland er det økende etterspørsel etter Inn på tunet-tjenester i kommunene. Vil du bli en del av en voksende næring og bidra til å skape en bedre hverdag for barn, unge, voksne og eldre? Meld deg på godkjenningskurs!

24.10.2019

Informerer til kjøpergruppen på dialogmøter for Leve hele livet

I høst gjennomføres dialogmøter om Leve hele livet, kvalitetsreform for eldre, med alle kommunene i Nordland. På mange av møtene informerer vi om Inn på tunet som dagaktivitetstilbud til personer med demens.

24.10.2019

Kommunekonferanse for landbruksforvaltningen

Konferanse om og for landbruksforvaltning i Nordland. Program og påmeldingsinformasjon kommer snart. 

16.10.2019

Landbruks- og matministeren på reinslakting i Børgefjell

Mandag fulgte landbruks- og matminister Olaug Bollestad reineierne i Børgefjell gjennom en dag i reingjerdet ved Simskardet. Her skilte Byrkije og Tjåehkere sijte reinflokkene sine fra hverandre etter en sommer på felles beite, og rein ble plukket ut til slakting.

16.10.2019

Søk om rovvilterstatning

Nå kan du sende inn søknad om rovvilterstatning for husdyr. Elektronisk søknadssenter er åpnet, og fristen er 1. november.

04.10.2019

Informasjonsmøte i Brønnøysund

Er du gårdbruker på Helgeland og tenker at Inn på tunet kan være en mulighet for din gård? Inn på tunet kan skape flere arbeidsplasser på din gård og bidra til gode generasjonsskifter. Meld deg på informasjonsmøte i dag!

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel