Reindrift

Norsk reindrift har sitt opphav hjå den samiske befolkninga, og skjer hovudsakleg i Nord-Noreg, Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark.Reindriftsforvaltningens arbeidsoppgåver omfattar ressurs- og arealforvaltning, tilskotsforvaltning og reindriftsbasert næringsutvikling.

Nær 140 av landets kommunar har reindrift, på eit areal som utgjer om lag 40 prosent av landarealet i Noreg. Vi har 240 000 tamrein i vårflokk, 180 000 av desse er i Finnmark. Reindrifta sør for Finnmark har små variasjonar frå år til år, medan reintalet i Finnmark kan variere. Kalvetilgang, tap og slakteuttak er årsaker til variasjonane. I underkant av 3000 personar er tilknytt den samiske reindrifta.

Organisering av reindrifta

Reindrift skjer primært i det samiske reinbeiteområdet, som strekkjer seg frå Finnmark i nord til Hedmark i sør. Området er delt inn i seks samiske regionale reinbeiteområde og vidare i 72 sommar- og heilårsbeitedistrikt, og dessutan ti distrikt som blir brukte til haust- og vinterbeite for norsk reindrift og/eller som beite for svensk reindrift.

Grupper av reineigarar samlar reinen i felles flokkar på bestemte areal og samarbeider om drifta. Desse driftsgruppene blir kalla «siida» på nordsamisk og «sitje» på sørsamisk. Dei siste åra har det vore i underkant av 100 sommarsiidaar og om lag 150 vintersiidaar. Kvar siida er delt inn i siidaandelar, som har ein ansvarleg leiar.

Rein innanfor det samiske reinbeiteområdet skal merkast med eigarens merke. Berre personar av samisk ætt har i utgangspunktet rett til reinmerke.

Ikke-samisk reindrift utøves i Hedmark og Nord-Gudbrandsdalen og Valdres i Oppland. Denne reindrifta krev løyve i tråd med reindriftslova.

Rendal Renselskap har ei eiga driftsform basert på avskyting av privateigde dyr i Rendalen, Engerdal og Trysil. Svensk reindrift har bruksrett i bestemte område i Noreg, frå Troms til den nordlegaste delen av Hedmark.

Reindriftsforvaltning hjå Fylkesmannen

Fylkesmannen skal bidra til at styresmaktene når dei overordna måla for reindriftspolitikken. Vi skal mellom anna kontrollere etablering og overflytting av siidaandelar, gje råd i gjerdesaker, godkjenne bruksreglar utarbeidde av distriktsstyret, gje dispensasjon frå beitebruksreglane når det er sterke grunnar til det, om nødvendig fastsette beitetider for årstidsbeitene og gje fråsegner og kome med motsegn i saker etter plan- og bygningslova.

Reindriftsavtalen

Reindriftsavtalen er årlege forhandlingar mellom Norske Reindriftssamers Landsforbund og Landbruks- og matdepartementet om økonomiske verkemiddel for reindriftsnæringa.

Fylkesmannen har ansvar for tilskotsbehandling regionalt over reindriftsavtalen. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovudutbetalingane til siidaandelane.

Rovvilt

Fylkesmannen har også ansvar for midlar til førebyggande tiltak mot rovviltskadar og konfliktdempande tiltak og erstatning for rein drepen av freda rovvilt. Les meir om dette under temaet Miljø og klima hjå Fylkesmannen i ditt fylke.

Vis meir


06.09.2019

Ut på vidda tilbyr nytt kurs

Ut på vidda tilbyr nytt godkjenningskurs for reindriftsfamilier som vil satse på lærings- og omsorgstjenester som tilleggsnæring. Meld deg på nå!

08.02.2019

Det er klart for årets reindriftsseminar

Reineier Ina-Theres Sparrok forteller her hvorfor hun kommer på årets reindriftsseminar. Blir du med?

19.12.2018

Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Fristen for å søke om tilskudd til tiltak i 2019 er 15. januar.

28.05.2018

Rovvilt og beitesesongen 2018

Fylkesmannen har høy beredskap for å besvare henvendelser i forbindelse med tap av sau og rein forårsaket av rovvilt. Vi har også laget en brosjyre med informasjon om ulike tema knyttet til rovdyr og beitedyr.

08.05.2018

Møte i Dialog- og samarbeidsforumet for samisk og reindriftsfaglig medvirkning

16. april ble det fjerde møtet i  Dialog- og samarbeidsforumet avholdt.

04.08.2017

FoU-seminar om reindrift

Fylkesmannen arrangerte 21. juni forsknings- og utviklingsseminar om reindrift i Nordland. Ulike forskningsmiljøer, representanter fra reindriftsnæringa og institusjoner som finansierer forskning var invitert til å delta.

24.01.2017

For reindriftsøvere

Her ligger det informasjon om ulike temaer med reindriftsutøvere som målgruppe.

24.01.2017

Arealplanlegging

En rekke lover og regler forplikter staten og kommunene til å ta hensyn til samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv i planleggingen. Det gjelder kommunale planprosesser, konsesjonsbehandling og tiltak på landbrukseiendom. Reinbeitedistriktene skal utarbeide distriktsplaner som et hjelpemiddel for offentlig planlegging.

24.01.2017

Kontaktinformasjon

Her finner du kontaktinformasjon til seksjon areal og reindrift, og andre ansatte hos Fylkesmannen som har ansvar for reindriftsrelaterte tema. Vedlagt ligger også kontaktinformasjon til reinbeitedistrikt og svenske samebyer med tilknytning til Nordland fylke.

24.01.2017

Fakta om reindrift

Reindriftsarealene i Norge er inndelt i seks reinbeiteområder. Fylkesmannen i Nordland har fag- og forvaltningsansvar for Nordland reinbeiteområde.

Fleire nyhende


Kontakt oss

fmnopost@fylkesmannen.no
Tel: 75 53 15 00

Underdirektør

Ing-Lill Pavall
Tlf: 75 53 16 46
Mob: 90 09 58 13

Midlertidig besøksadresse
seksjon areal og reindrift

Statens hus
Moloveien 10
8002 Bodø