Reindrift og koronavirus (Covid-19)

Gjeterhytte i Børgefjell
Gjeterhytte i Børgefjell (Foto: Mildrid Elvik Svoen / Fylkesmannen i Nordland)

Regjeringen kom tirsdag 17. mars med en avklaring om reindriftas utfordringer i forbindelse med koronavirus (Covid-19) og restriksjonene epidemien medfører.

Koronaviruset får ingen konsekvenser for de norske reindriftutøvernes bruk av reinbeite i Sverige og langs den norsk-svenske grensen. De reindriftsutøverne som til enhver tid gjeter reinen har mulighet til å krysse grensen til Sverige uten å bli satt i karantene når de returnerer til Norge. Det samme gjelder også ved nødvendig kryssing av kommune- og fylkesgrenser. I forbindelse med gjeting og arbeid med reinen kan gjeterhytter benyttes som vanlig.

Reindriften har en samfunnskritisk rolle

Forsyningssikkerhet er definert som samfunnskritisk. Dette inkluderer også primærprodusenten, herunder reindriftsutøveren.

På oppdrag fra Landbruks- og matministeren har fylkesmennene gjennomført en kartlegging over norske reineiere med rein som per nå er i Sverige og hvor disse er lokalisert. Kartleggingen har avdekket at det er flere reinbeitedistrikt som i dag har rein i Sverige eller rein som oppholder seg i grenseområdene. De reindriftsutøverne som til enhver tid gjeter reinen har mulighet til å krysse grensen til Sverige uten å bli satt i karantene når de returnerer til Norge.

Viktig med smittereduserende tiltak og å unngå nærkontakt

Reindriftsutøverne skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Reglene for isolering for påvist/antatt syke gjelder for alle uten unntak.  

– Det er viktig at reindriftsutøverne gjør det de kan for å unngå smittespredning. Håndtering av smittereduserende tiltak kommer i tillegg til beitekrisen i store deler av reindrifts-Norge. Det er viktig at reindriftsutøverne holder seg friske slik at vi på en best mulig måte kommer oss gjennom de krisene vi nå står overfor, sier statsråd Olaug Bollestad.

Skilling av rein og bruk av gjeterhytter

Flere steder er det sammenblandinger mellom norsk og svensk rein. Det er også tilfeller av sammenblandinger av rein fra ulike siidaer. Skilling av rein skal begrenses i størst mulig grad og avklares med fylkesmannen på forhånd.

I forbindelse med gjeting og arbeid med reinen kan de hytter som er definert som gjeterhytter og som ligger inne i distriktenes bruksregler benyttes. Hyttene skal kun brukes av reindriftsutøvere som er i aktivt arbeid med rein.