Vellykket landbrukskonferanse

Nordland landbruksselskap har gjennomførte 25. januar en vellykket konferanse med tema Landbrukspolitikk for nord – en satsing på økt bioproduksjon eller? Samarbeidsparter var Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukarlag og Nordland fylkeskommune.

Til tross for storm og uvær var det mange som møtte opp på Nordland kultursenter, der de hadde gleden av å være både tilhørere og aktive deltagere i debatter om den nye Jordbruksmeldinga og den nye Skogmeldinga. Innledere var saksordfører for jordbruksmeldinga og leder for næringskomiteen, Geir Pollestad, (SP) og saksordfører for Skogmeldinga Line Henriette Hjemdal, (Krf). Dessuten var nordlandbenken representert ved Anna Ljunggren, (AP) og Odd Henriksen, (H) som begge innledet for sine partier.

Bondelaget, Bonde- og Småbrukarlaget og Skognæringsforum Nordland hadde hver sin sekvens med framføring av de punktene i meldingene som de var spesielt bekymret for. De bra over 70 frammøtte hadde gode innspill til de ulike punktene. Disse håper vi stortingspolitikerne tar med seg til hovedstaden og bringer videre i behandlingen.

Det var også innlegg fra Nordlandsforskning og Fylkesmannens landbruks- og reindriftsavdeling.

Avslutningsvis hadde Mona Fagerås, næringsråd for Nordland fylkeskommune en fin oppsummering av hva gjøres av politiske grep for å bygge landbrukets framtid i Nordland. Her ser vi at fylkesadministrasjonen jobber godt både med naturbruksskolene og ikke minst den kommende regionale planen for landbruk som nå er startet.

En flott dag med godt engasjement, gode innspill og inspirerende informasjon!