Tilskudd til personer med sammensatte hjelpebehov

Tilskudd til "Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov" over Statsbudsjettets kap 765 post 60 for 2016. Frist 1. februar 2016

Formålet med tilskuddet: Styrke tilbudet til mennesker med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer. Ordningen skal også bidra til utvikling av helhetlige og samtidige tilbud til utsatte barn og unge.

Hvem kan søke: Kommuner, Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter. Søkere kan velge å utvikle tiltak i interkommunalt samarbeid og i samarbeid med helseforetak. Dersom helseforetaket står som hovedsøker skal søknaden utarbeides i fellesskap mellom deltakende kommuner og helseforetaket.

For mer informasjon, regelverk og søknadsskjema, se linken til høyre.

Søknaden sendes Fylkesmannen i Nordland.