Tilskudd (SLT)

til lokale rus-, kriminalitets- og voldsforebyggende koordinator - 2016 er nå publisert med søknadsfrist 20.2.2016

Samarbeid om rus-, kriminalitets- og voldsforebygging nasjonalt og lokalt:

KRÅD har gjennom de siste 20 årene arbeidet med å utvikle SLT-modellen i nært samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet. Les mer om dette her: http://www.krad.no/slt

Erfaringer har vist at rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid henger nært sammen. Dette bekreftes også i evalueringen ”Modell for forebygging av kriminalitet? Evaluering av Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT)”. (PHS Forskning 2008:4). http://www.krad.no/slt/modellen/evaluering-2008. Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet besluttet i 2010 å samordne tilskuddsmidler for å styrke lokalt rus-, kriminalitets-, og voldsforebyggende arbeid.

Formålet med tilskuddsordningen:

Stimulere til samordning av kommunalt rus-, kriminalitets-, og voldsforebyggende arbeid, der det forebyggende arbeidet skal spisses mot kunnskapsbaserte tiltak overfor risikoutsatte barn, ungdom og foreldre. Tilskuddet skal bidra til bedre samordning og utnyttelse av lokale ressurser.

For mer informasjon:

Se vedlegget og informasjon på nettet;

http://www.krad.no/slt/stimuleringsmidler

https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunale-rus-volds-og-kriminalitetsforebyggende-koordinatorer-slt-modellen

Hvem kan søke:

Kommunen (event flere kommuner) i samarbeid med politiet/lensmannen.


Kontaktpersonar