Ny frist                                                Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

Formålet med tilskuddet er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser. 

Tilskuddsordningen er etablert som en engangsbevilgning for raskt å legge til rette for mer aktivitet for målgruppen i de pågående koronasituasjonen.

Bevilgning til Fylkesmannen i Møre og Romsdal: kr. 10 349 900

Statsbudsjettreferanse: kapittel 0761, post 79, Helse- og omsorgsdepartemente

Tillegg og presiseringer: Kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, frivillig og ideelle organisasjoner kan sende søknad i samarbeid med private tjenestetilbydere.

Det gis tilskudd til:Prosjekter med tiltak som skaper aktivitet, deltakelse, sosialt felleskap og møteplasser gjennom utvikling/videreutvikling av egne tilbud til målgruppen. For at søknaden skal vurderes må prosjekt og tiltak være innenfor mål og målgruppe, være helsefremmende og forebyggende lavterskeltilbud åpent for alle i målgruppen (uten krav til medlemskap eller enkeltvedtak for deltakelse, heller ikke være utelukkende for beboere i institusjon eller kun for bestemte diagnosegrupper).

Fylkesmannen vil tildele tilskudd etter enkle kriterer:

  • Søkers beskrivelse av tiltak og hvordan de bidrar til måloppnåelse for ordningen
  • Søkers beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennmfores
  • Søkers presise oversikt over utgifter og eventuell inntekt

Frivillige organisasjoner skal prioriteres.

Søknaden skal være poengtert og kortfattet.

Søknad sendes til:  fmmrpost@fylkesmannen.no

Frist for søknad: 1.september 2020

Rapportering

Det skal rapporteres for begge kalenderår samlet, dvs. måloppnåelse- og økonomirapportering per 31.12.2021 med frist 01.04.2022.

Se regelverk for tilskuddsordningen i høyre margen.

 

Søknadsfrist:
15.09.2020 00:00:00
Målgruppe:
Seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, frivillige og ideelle organisasjoner( herunder stiftelser)
Rapporteringsfrist:
01.04.2022 00:00:00

Kontaktpersoner