Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


08.07.2019

Utviklinga av kommuneøkonomien 2018

Rapport om hovudtrekka i kommuneøkonomien i Møre og Romsdal i 2018 Fylkesmannen i Møre og Romsdal har laga ein rapport som viser hovudtrekka i utviklinga av kommuneøkonomien i Møre og Romsdal. Rapporten inneheld eit utval indikatorar som viser den økonomiske situasjonen og utviklinga for kommunane, både enkeltvis og samla.

08.07.2019

Innmelding Robek - 1551 Eide kommune

Eide kommune er meldt inn i Robek

01.07.2019

Midsund kommune ut av Robek

Fylkesmannen har bedt Kommunal - og moderniseringsdepartementet om å melde Midsund kommune ut av Robek.

27.06.2019

Stranda kommune meldt ut av ROBEK fire år før tida

Kommunen har gjort ein framifrå jobb med å omstille drifta og betale ned underskotet i rekordfart, heile fire år før opphavleg plan frå 2012.

21.06.2019

Ålesund kommune er ute av Robek

Fylkesmannen har i dag sendt brev til kommunal- og moderniseringsdepartementet om at Ålesund kommune skal meldast ut av Robek. Robek står for Register for betinga godkjenning og kontroll og er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse.

29.05.2019

Oversending av innbyggarinitiativ

Fylkesmannen i Møre og Romdal sendte i dag over innbyggarinitativet frå Åheim i Vanylven kommune til KMD.

29.05.2019

Fylkesmannen si tilråding oversendt KMD

Fylkesmannen i Møre og Romsdal sendte i dag utgreiing og tilråding i grensejusteringssaka for Vågstranda i Rauma kommune til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

15.05.2019

Revidert nasjonalbudsjett 2019 og kommuneproposisjon 2020

Fylkesmannen visar til Prop. 113 S ( 2018-2019), Kommuneproposisjon 2020. lagt fram 14. mai 2019. Her følger ei kortfatta oversikt over dei viktigaste momenta i det økonomiske opplegget for kommunane for 2019 og 2020.

07.05.2019

Statsetatsmøte 2019

11. april 2019 var leiarane i regional stat samla til felles møte på Innlandet i Kristiansund.

24.04.2019

Resultat frå innbyggarhøyringa i Rauma kommune

Fylkesmannen har i dag motteke resultata frå innbyggarhøyringa som er gjennomført i samband med grensejusteringssøknaden frå grunnkrinsane Hjelvik og Våge i Rauma kommune.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel