Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


20.03.2020

Fylkesmannen avlyser alle sine planlagde tilsyn

Fylkesmannen avlyse/utset alle tilsyn som krev oppmøte i verksemda fram til 1. juni 2020. Dette gjeld tilsyn innan barnehage og skole, helse og omsorg, sosial og barnevern, og tilsyn frå miljøvernavdelinga og beredskapsstaben.

16.03.2020

Folkevalgte organers adgang til å holde fjernmøter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 14. mars fastsatt midlertidig forskrift som skal lette gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner.

13.02.2020

Fylkesmannen møtte folkevalde og administrativ leiing, i kommunane Aukra, Vestnes og Rauma

Fylkesmannen og fylkeskommunen har invitert til møte med folkevalde og administrativ leiing i kommunane i Møre og Romsdal. Først ute var Aukra, Vestnes og Rauma som i dag var samla på Alexandra hotell i Molde.

12.02.2020

Temakart - kommunedata

Vi har laga eit kart med lenker til relevant statistikk over kommunedata frå ulike offentlege etatar.  Det er no heile 13 tema som er knytta direkte inn mot enkeltkommunar.

10.02.2020

Forventningsbrev 2020

Fylkesmannen sendte i dag ut forventningsbrev til kommunane i Møre og Romsdal.

14.01.2020

Tilsynskalender for samordning av planlagde statlege tilsynsaktivitetar

Frå 2020 tek fylkesmennene og fleire andre statlege tilsynsetatar i bruk ein felles nasjonal tilsynskalender for tilsyn med kommunar og fylkeskommunar.

20.11.2019

Kostra-rapportering for 2019

Kommunane, interkommunale selskap og kommunale føretak skal rapportere elektroniske skjema og filuttrekk til Statistisk sentralbyrå (SSB) innan 17. februar 2020.

08.11.2019

Tildeling prosjektskjønn 2020

Det blei søkt om 28,3 millionar fordelt på 23 søknadar. For 2020 blei det  tildelt 7 millionar i prosjektskjønn.

11.10.2019

Hva må kommunen gjøre dersom de har valgt ordfører og varaordfører ved skriftlig avstemning?

I den nye kommuneloven kan man ikke lenger bruke skriftlig avstemning ved valg og ansettelser. Det innebærer blant annet at ordfører og varaordfører må velges ved åpen avstemning. Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i en uttalelse av 10. oktober 2019 at noen kommunestyrer likevel har gjennomført skriftlige avstemninger, men at det ikke nødvendigvis betyr at valget er ugyldig.  Uttalelsen blir gjengitt nedenfor. 

07.10.2019

Fylkesvis skjønnsramme 2019 - Møre og Romsdal - siste fordeling

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har for 2019 fått 64,7 millionar kroner i fylkesvis skjønnsramme til fordeling i budsjettåret.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel