Informasjon om koronavirusutbrotet

Fylkesmannen følger situasjonen med koronaviruset tett. Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Folkehelseinstituttet sine nettsider, på helsenorge.no og på Regjeringen.no

Oppdaterte råd og informasjon

Både Folkehelseinstituttet og helsenorge.no har konkrete råd om koronaviruset. Dersom du ikkje finn svar på det du lurer på, kan du ringe Folkehelseinstituttets informasjonstelefon på 815 55 015

Har du behov for helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikkje kjem i kontakt med fastlegen, ring legevakta på 116117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Regjeringa har samla viktig informasjon frå regjeringa og departementa, om tiltak og råd til befolkninga.

Her finn du informasjon frå NAV i samband med koronaviruset.

Fylkesmannen

Fylkesmannen er bindeledd mellom kommunane og sentrale styresmakter. Vi formidlar informasjon frå Helsedirektoratet til kommuneoverlegar, melder innspill og spørsmål frå kommunane tilbake til sentrale styresmakter, og legg til rette for samvirke mellom relevante aktører på regionalt nivå. 

Fylkesmannen har fortløpande dialog med kommunane og helseforetaket om handteringa av situasjonen. 

I samband med koronaviruset, blir det gjennomført regelmessige møte mellom Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI), helseforetaka, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og landets fylkesmenn, der det blir gitt gjensidig informasjon om status og råd om tiltak knytt til dette.

Dei viktigaste grepa vi alle kan ta for å hindre spreiing av virus er å ha fokus på god hand- og hostehygiene, jf. råda frå HDIR/FHI.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir ikkje helsefaglig råd til enkeltpersonar, men viser til kontaktpunkta over.

Ved spørsmål på vegne av organisasjonar eller arrangement, viser vi til nettsiden til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet