Beredskap

Vi lever i eit trygt og stabilt samfunn, men når samfunnet blir råka av ei stor hending eller krise, må vi ha ein plan for korleis vi skal handtere situasjonen. Vi treng planar for krisehandtering, og vi må øve på krisesituasjonar i tråd med planane. Alle aktørar på sentralt, regionalt og lokalt nivå har ansvar for både å planlegge og øve. 

I tillegg til å øve eigen kriseorganisasjon, har Fylkesmannen ansvar for jamleg å øve kriseleiinga i kommunane. Fylkesmannen skal dessutan vere ein pådrivar for øvingar som involverer andre regionale fagetatar, som til dømes Forsvaret. 

Beredskap er ein viktig del av samfunnsplanlegginga

Ei anna viktig oppgåve for Fylkesmannen er å sjå til at vi i samfunnsplanlegginga tek beredskapsomsyn, og at kommunane har eigne kriseplanar. 

Fylkesmannen skal koordinere den regionale atomberedskapen og medverke til at regionale og lokale etatar utviklar planar for å kunne handtere ei atomulykke. Her er det Statens strålevern som er nasjonal fagetat.

Du er også ein del av Noregs beredskap

Dersom straumen blir vekke eller du blir isolert av veret, bør du vere rusta til å klare deg sjølv i nokre dagar. Styresmaktene ber oss difor vurdere risiko og sårbarheit i eigen heim. Du bør tenke gjennom kva som kan skje, kva konsekvensar det kan få, og korleis nettopp din familie kan handtere det. Finn gjerne også ut kven som kan trenge di hjelp og korleis du kan bidra. Dei grunnleggande behova dei tre første døgna av ei krise er varme, mat, drikke, legemiddel, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har alt ein god del av det vi treng for å klare oss sjølv i nokre dagar, så det er ofte ikkje så mykje som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode idear til kva som bør vere på plass i ditt eige beredskapslager.

Vis meir


01.04.2020

Finn fram krimboka, brettspelet og gå på påskeeggjakt – men gjer det i nærmiljøet

Me er heldige som har mange flotte turområde i Rogaland. Fylkesmannen i Rogaland hadde under normale omstende oppfordra rogalendingane til å bruka desse flittig. Men ikkje nå, viss du må reisa langt.

09.02.2020

Ekstremværet Elsa: Varsel på raudt og oransje nivå

Meteorologisk instititutt har nå stadfesta at dei varslar raudt nivå for vasstand måndag kveld og natt til tysdag. Det er i tillegg oransje farevarsel for måndag førmiddag. Kva betyr dette for oss?

14.01.2020

Ekstremvêret Didrik: Det blir ekstremt høg vasstand

Det er venta ekstremt høg vasstand natt til onsdag, rekna til 80–90 centimeter over høgda i tidevasstabellane. Varselet er nå på raudt nivå og dermed eit ekstremvarsel som har fått namnet Didrik. 

13.01.2020

Svært høg vasstand natt til onsdag. Fare for oversvømmingar

Det er varsla høg vasstand i Rogaland natt til onsdag. Varselet er på oransje nivå, som er det nest høgaste og betyr stor fare. 

17.12.2019

Samfunnssikkerhetskonferansen 2020: Sammen for et tryggere Norge

Samfunnssikkerheitsforsking, beredskap og nye trusselbilete. Det er tema for den årlege Samfunnssikkerhetskonferansen 6. januar 2020. Påmeldingsfristen er 20. desember. 

13.12.2019

Radioaktivt avfall i Eigersund: Politiet undersøker kor kjelda kom frå

Kjelda er ei metallstong, om lag éin meter lang, med eit radioaktivt belegg. Stonga er brukt i industrien til å fjerna statisk elektrisitet. Ho er nå forsvarleg sikra – og blir transportert og avfallshandtert i tråd med regelverket.

12.12.2019

Funn av radioaktivt avfall på gjennvinningsanlegg i Eigersund

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) handterer ei hending der radioaktivt avfall er oppdaga i ein kontainar som skulle til metallgjenvinning i Eigersund kommune. Kontainaren er sperra av - og Sivilforsvaret og DSA har utført målingar.

11.12.2019

Høg vasstand i kveld. Fare for oversvømmingar

Meteorologisk institutt har i dag sendt ut varsel om høg vasstand i kveld. Vasstanden er venta på sitt høgaste mellom kl. 22 og midnatt.

10.12.2019

Kraftige vindkast og mykje regn

Dette er ikkje dagen å bevega seg for mykje ute, dersom du absolutt ikkje må. 

31.10.2019

Har du alt du treng for å klara deg sjølv i tre døgn?

Styresmaktene tilrårr at alle husstandar i Norge tar nokre enkle grep for å betra eigen beredskap.

Fleire nyhende