Samfunnstryggleik og beredskap

Alle har eit ansvar for å førebyggje uønskte hendingar og kriser, og å handtere dei viss dei likevel skjer. Vi må ta førebyggjande omsyn i alt frå arealplanlegging i kommunane til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplassen. Som innbyggjar kan du utruste deg til å klare deg sjølv i nokre dagar.

Fylkesmannen er eit bindeledd mellom sentrale og lokale styresmakter, og har ei sjølvstendig rolle som pådrivar og rettleiar for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap.

I ein krisesituasjon er politiet, den ansvarlege fagetaten eller kommunen den viktigaste informasjonskjelda til innbyggjarane. Fylkesmannen kan i ein del tilfelle ta eit samordningsansvar for krisehandteringa på regionalt nivå, for å sikre gode og samordna løysingar mellom aktørane. Fylkesberedskapsrådet er eit viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. Rådet er samansett av sentrale offentlege beredskapsaktørar og frivillige og private organisasjonar. 

Råd om eigenberedskap til deg som er innbyggjar i Noreg

Du er ein del av Noregs beredskap. Dersom straumen blir vekke eller du blir isolert av veret, bør du vere rusta til å klare deg sjølv i nokre dagar. Styresmaktene ber oss difor vurdere risiko og sårbarheit i eigen heim. Du bør tenke gjennom kva som kan skje, kva konsekvensar det kan få, og korleis nettopp din familie kan handtere det. Finn gjerne også ut kven som kan trenge di hjelp og korleis du kan bidra. Dei grunnleggande behova dei tre første døgna av ei krise er varme, mat, drikke, legemiddel, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har alt ein god del av det vi treng for å klare oss sjølv i nokre dagar, så det er ofte ikkje så mykje som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode idear til kva som bør vere på plass i ditt eige beredskapslager.

Vis meir


19.11.2018

Farenivå for Veslemannen nedjustert til moderat fare og gult farenivå

På grunn av lågare temperaturar og stopp i snøsmeltinga, har NVE i dag kl. 14.18 satt ned farenivået til moderat fare og gul beredskap for Veslemannen.


15.11.2018

Varsel om høgt (oransje) farenivå for Veslemannen i Romsdalen

Fylkesmannen viser til at NVE i dag kl. 18:00 heva farenivået for Veslemannen til høgt/oransje farenivå.


07.11.2018

Du er ein del av beredskapen i Noreg

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Oslo kommune har utvikla ein kampanje for å betre folk sin eigenberedskap. Kva bør du ha i heimen for å klare deg sjølv i minst tre dagar?


23.10.2018

Nedsetting til moderat (gult) farenivå for Veslemannen

NVE meldte i dag kl. 09:30 at dei på bakgrunn av avtagande hastighet i Veslemannen nedjusterte farenivået til gult.


20.10.2018

Melding om ekstremt farenivå og raud beredskap for Veslemannen i Romsdalen

Fylkesmannen viser til at NVE 20.10 kl. 19.00 heva farenivået for Veslemannen til ekstremt farenivå og vi har raud beredskap.


17.10.2018

Melding om høgt (oransje) farenivå for Veslemannen i Romsdalen

Fylkesmannen viser til at NVE i dag kl. 16.29 heva farenivået for Veslemannen til høgt/oransje farenivå.


09.10.2018

Melding om ekstrem (raudt) farenivå for Veslemannen i Romsdalen

NVE melder kl. 17.19 at farenivået for Veslemannen er heva til ekstrem fare og raud beredskap.


09.10.2018

NVE hevar farenivået for Veslemannen til høgt (oransje)

NVE heva i dag kl. 14:51 farenivået for Veslemannen til oransje på grunn av nedbør, mildvær og auka bevegelsar.


27.09.2018

Farenivå for Veslemannen nedjustert til moderat fare og gul beredskap

På grunn av avtagande rørsler i fjellet har NVE i dag kl 09.00 satt ned farenivået til moderat fare og vi har no gul beredskap for Veslemannen


26.09.2018

Varsel om raudt farenivå for Veslemannen

NVE heva tirsdag kveld kl. 21:45 farenivået for Veslemannen til ekstrem fare og raud beredskap. Dette på bakgrunn av auka bevegelsar, varmegrader og regn utover kvelden og natta.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel