Miljø og klima

Eit overordna mål for alt miljøarbeid er berekraftig utvikling. Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


12.12.2019

Søknad om tillatelse til behandling av avløpsslam på Fossan i Rollag kommune

Fylkesmannen i Oslo og Viken mottok 8. mars 2019 søknad fra Rollag kommune om tillatelse til drift av laguneanlegg for avløpsslam på Fossan, gbnr 65/1 i Rollag kommune.  

11.12.2019

Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og behandling av returmasser - Sevlemoen industriområde

Kongsberg Entreprenør AS søker Fylkesmannen om tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av returmasser - Sevlemoen industriområde (gbnr. 143/1) i Kongsberg kommune.

09.12.2019

Søknad om tillatelse til mudring i Filtvet båthavn i Ekrebukta i Hurum kommune

Hurum Havner KF har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Filtvet båthavn i Ekrebukta i Hurum kommune. 

09.12.2019

Pålegger strakstiltak Løvenskioldbanen

Fylkesmannen pålegger Norges Skytterforbund strakstiltak for å redusere tungmetallholdig avrenning fra leirduebanen på Løvenskioldbanen.

09.12.2019

Avløpsseminar 2020

Fylkesmannen i Oslo og Viken arrangerer avløpsseminar for ansatte i kommunen.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen