Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


28.02.2020

Ber om innspill til retningslinjer om anadrome laksefisk

Viken har mange fiskerike elver, med blant annet laks og sjøørret. Fisket etter disse er regulert i forskrifter, og disse skal nå revideres. Fylkesmannen ber lag, foreninger, organisasjoner og kommuner om å komme med innspill og forslag til endringer i reglene for fiske i elver. Frist for å komme med innspill er 25. mars. 

27.02.2020

Søknad om tillatelse til behandling av avfall – Sundbrei Transport AS, Kleivi Næringspark i Ål kommune

Sundbrei Transport AS søker Fylkesmannen om tillatelse til kverning av avfall på sitt anlegg i Tiltaksvegen 821 (gbnr. 125/79), i Ål kommune.

26.02.2020

Søknad om tillatelse til utslipp i anleggsfase for arbeider på Vefsrud ved Holsfjorden - Ny vannforsyning Oslo

Vann og avløpsetaten (VAV) i Oslo kommune har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra anleggsarbeid på Vefsrud ved Holsfjorden. Anleggsarbeidet er del av prosjektet Ny vannforsyning Oslo. 

24.02.2020

Oppdrag om å lage verneforslag

Fylkesmannen i Oslo og Viken har nå fått i oppdrag å utarbeide et forslag til nasjonalpark for deler av Østmarka.

21.02.2020

Innsigelse til arealdel i kommuneplan i Vestby - svar fra departementet

Vestby kommune ønsket å bygge idrettsanlegg og lekeland på dyrka mark. Fylkesmannen sendte saken til avgjørelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har gitt Fylkesmannen medhold. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen