Om oss

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Fylkesmannen er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Fylkesmannen utfører oppgaver som følger av lov, forskrifter og pålegg fra overordnede statlige myndigheter, og har en sentral rolle som bindeledd og koordinator mellom stat og kommuner. 

Oppgaver og ansvar

Fylkesmannens oppgaver kan deles inn i tre hovedområder:

  • Fylkesmannen gjennomfører nasjonal politikk i fylkene og ivaretar en rekke forvaltningsoppgaver på vegne av departementer og direktorater
  • Fylkesmannen ivaretar innbyggernes rettssikkerhet ved å føre tilsyn med deler av kommunenes virksomhet, og gjennom å være klageinstans for kommunale vedtak
  • Fylkesmannen formidler og samordner statlige styringssignaler til kommunene, og gir råd og veiledning til kommuner og andre i henhold til oppdrag fra regjeringen og fagdepartementer/direktorater

Fylkesmannens oppgaver er omfattende og mangesidige. Blant annet inngår familiesaker med stor betydning for den enkelte, som separasjon, skilsmisse og barnevernssaker.

Fri rettshjelp, utbetaling av statstilskudd til trossamfunn, naturforvaltning, friluftsliv og forurensning er også saksområder som berører mange, likeså sosial- og helsesaker.

Andre viktige områder er distrikts og arealplanlegging, utdanning, miljøsaker, landbruksspørsmål, vergemål, samfunnssikkerhet og beredskap.

Administrativt er Fylkesmannen underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, mens de enkelte fagdepartementene gir styringssignaler på sine fagfelt.

Området

Fylkesmannen i Oslo og Viken forholder seg til to fylker:

  • Viken fylke med 51 kommuner
  • Oslo fylke og kommune med 15 bydeler

Det bor til sammen rundt 1,9 millioner mennesker i fylkene.


20.07.2020

Oppgaver og ansvar

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Fylkesmannen er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.