Forureining

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Fylkesmannens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Fylkesmannen, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir


08.09.2020

Endring av tillatelse og nye frister for utredningskrav for Gomsrud avfallsanlegg og deponi i Kongsberg kommune

Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknaden om mindre endringer av gjeldende tillatelse for deponivirksomhet og avfallsaktiviteter på Gomsrud avfallsanlegg i Kongsberg kommune. Fylkesmannen endrer tillatelsen til deponi og annen avfallsrelatert virksomhet på området.

07.09.2020

Tillatelse til utslipp av renset anleggsvann til Langbrubekken/Ljanselva

Marti tunnel AG avd. Oslo har fått tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av renset anleggsvann til Langbrubekken i Oslo kommune. Arbeidene er knyttet til bygging av ny hovedvannledning fra Skullerudveien til Enebakkveien ved Maurtueveien. Klagefrist er satt til 2. oktober 2020.

31.08.2020

Tillatelse til fysiske tiltak i sjø ved Kai 3 i Fredrikstad

Værste Utvikling AS har fått tillatelse til spunting og utfylling ved Kai 3 i Vesterelva i Fredrikstad kommune. Klagefrist er satt til 21. september 2020.

31.08.2020

Tillatelse til utslipp i forbindelse med bygging av E16 Bjørum – Skaret

Statens vegvesen har fått tillatelse etter forurensningsloven til utslipp i anleggsfase i forbindelse med bygging av E16 mellom Bjørum og Skaret i Bærum og Hole kommune.

27.08.2020

Tillatelse til utslipp i anleggsfase for arbeider på Vefsrud i Lier kommune

Vann- og avløpsetaten (VAV) i Oslo kommune har fått tillatelse etter forurensningsloven til utslipp i anleggsfase for arbeider i forbindelse med Ny vannforsyning Oslo. Klagefrist er satt til 30. september 2020. 

14.08.2020

Tillatelse til mudring i sjø ved Sjødalstrand

Nordre Follo Renseanlegg har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Sjødalstrand i Nordre Follo kommune i forbindelse med etablering av utslippsledning. Klagefrist er satt til 4. september 2020.

06.08.2020

Tillatelse til fysiske tiltak i Askerelva og Drengsrudbekken

Asker kommune har fått tillatelse etter forurensningsloven til fysiske tiltak i Askerelva og Drengsrudbekken i Asker kommune. Klagefrist er satt til 4. september 2020. 

14.07.2020

Varsel om stans av pukkverksdriften hos Østlandsjord AS på Isi i Bærum

Vi har gitt Østlandsjord AS avslag på deres søknad om å drive pukkverk og knuse asfalt og annen avfallshåndtering på Isi Miljøpark. Pukkverksdriften er i strid med reguleringsplanen for området.

13.07.2020

Nytt regelverk om gjenvinning av betong og tegl fra riveprosjekter

Nytt kapittel i Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 14A - Betong og tegl fra riveprosjekter trådte i kraft 1. juli 2020.  

14.07.2020

Tillatelse til mudring og utfylling ved Utøyakaia

Fylkesmannen har behandlet søknad fra Statsbygg om endring av tillatelse til mudring og utfylling i Tyrifjorden i Hole kommune i forbindelse med etablering av minnesmerke for 22. juli. Vi har vedtatt endringer i tillatelsen slik at mudringsarbeidene kan starte en og en halv måned tidligere.

Fleire nyhende