Forureining

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Fylkesmannens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Fylkesmannen, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir


07.07.2020

Tillatelse for Felleskjøpet Agri SA avd Kambo – fôrproduksjon i Moss kommune

Fylkesmannen i Oslo og Viken har ferdigbehandlet søknaden fra Felleskjøpet Agri SA avd Kambo, hvor virksomheten søker om tillatelse etter forurensningsloven til økt produksjon av kraftfôr til husdyr på Kambo i Moss kommune. Vi gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.  

30.06.2020

Endring av tillatelse etter forurensningsloven for Statkraft Tofte AS – forlengelse av gyldighetstid

Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknad om endring av tillatelse fra Statkraft Tofte AS. Fylkesmannen endrer tillatelsen slik at gyldighetstiden forlenges til 14.03.2022.

29.06.2020

Tillatelse til mudring og fysiske tiltak i sjø ved Svelvigen Brygge i Drammen

Svelvigen Brygge AS har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring og fysiske tiltak i sjø ved Svelvigen Brygge i Drammen kommune. Klagefrist er satt til 7. august 2020. 

24.06.2020

Tillatelse til deponering av bunnaske ved Gatedalen miljøanlegg i Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune har fått tillatelse etter forurensningsloven til deponering av bunnaske ved Gatedalen miljøanlegg i Sarpsborg kommune. Tillatelsen er gitt på fastsatte vilkår. Klagefrist er 1. august 2020.

22.06.2020

Tillatelse til drift av Fossan laguneanlegg for avløpsslam

Fylkesmannen har gitt Rollag kommune ny tillatelse til drift av Fossan laguneanlegg for slam.   

19.06.2020

Tillatelse til utslipp i anleggsfase for arbeider på Huseby og Sollerud - Ny vannforsyning Oslo

Vann- og avløpsetaten (VAV) i Oslo kommune har fått tillatelse etter forurensningsloven til utslipp i anleggsfase for arbeider på Huseby og Sollerud i forbindelse med Ny vannforsyning Oslo. Klagefrist er satt til 31. juli 2020.  

18.06.2020

Årlig rapportering for avløp 2019

Hvert år sender avløpssektoren inn årsrapport til Fylkesmannen. Her kan du lese våre tilbakemeldinger for rapporteringsåret 2019. 

17.06.2020

Tillatelse til mudring i sjø ved Filtvet båthavn i Asker

Asker kommune har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Ekrebukta ved Filtvet båthavn i Asker kommune. Klagefrist er satt til 17.07.2020.  

10.06.2020

Tillatelse til etablering av mottak, mellomlagring og knusing av returasfalt – Holtet Pukk og Betong AS i Krødsherad

Holtet Pukk og Betong AS har fått tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og knusing av returasfalt, i Krødsherad kommune. Tillatelsen er gitt på fastsatte vilkår.

09.06.2020

Tillatelse til mudring og utfylling i Tyrifjorden

Statsbygg har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Utøyakaia i Tyrifjorden i Hole kommune. Klagefrist er satt til 10.07.2020. 

Fleire nyhende