Forureining

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Fylkesmannens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Fylkesmannen, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir


09.12.2019

Pålegger strakstiltak Løvenskioldbanen

Fylkesmannen pålegger Norges Skytterforbund strakstiltak for å redusere tungmetallholdig avrenning fra leirduebanen på Løvenskioldbanen.

02.12.2019

Tillatelse til utslipp i forbindelse med anleggsarbeider i Drammen

Bane NOR har fått tillatelse til utslipp i forbindelse med forberedende arbeider  knyttet til InterCity-utbyggingen i Drammen kommune. Vedtaket kan påklages innen 7. januar 2020. 

25.11.2019

Tillatelse til behandling av oljeholdig sandfangslam til Lindum AS, Drammen

Vi har gitt Lindum AS tillatelse etter forurensningsloven til mottak og behandling av 7000 tonn mer oljeholdig sandfangslam i 2019 på Lindum i Drammen enn de tidligere har hatt tillatelse til. Vi har samtidig foretatt noen endringer i tillatelsen. Vedtaket kan påklages innen 20. desember 2019.

18.11.2019

Vedtak om tillatelse til sorteringsanlegg for glass- og metallemballasje på Øra i Fredrikstad kommune

Fylkesmannen har gitt Sirkel Materialgjenvinning AS tillatelse etter forurensningsloven til etablering og drift av et sorteringsanlegg for glass- og metallemballasje på Øra i Fredrikstad kommune. Det gis tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.

15.11.2019

Tillatelse til mudring i Rørvikbukta og avslag på søknad om dumping i sjøen

Vi har ferdigbehandlet søknad om tillatelse til mudring i Rørvikbukta i Rygge kommune og dumping av masser i sjø ved Midtre Sletter i Råde kommune. Vedtaket kan påklages innen 16. desember 2019.

14.11.2019

Vedtak om avslag av søknad om mudring og dumping i sjø - Herføl i Hvaler kommune

Fylkesmannen avslår søknaden fra Tom Tidemann om tillatelse til mudring ved Henry A. Larsens vei 16 (gbnr. 30/42) på Herføl i Hvaler kommune og dumping av masser i sjø ved Midtre Sletter i Råde kommune. Vedtaket kan påklages innen 14. desember 2019.

07.11.2019

Tillatelse til ramming av spunt i sjø på felt B6b i Bispevika

Vi har gitt Oslo S Utvikling AS tillatelse etter forurensningsloven til ramming av spunt i sjø på felt B6b i Bispevika i Oslo kommune. Vedtaket kan påklages innen 8. desember 2019.

31.10.2019

Tillatelse til utvidelse av deponi og endringer i avfallsaktiviteter på Lindum avdeling Drammen

Vi har gitt Lindum AS tillatelse etter forurensningsloven til utvidelse av deponi og andre endringer i avfallsaktiviteter på Lindum avdeling Drammen. Tillatelsen er gitt på fastsatte vilkår. Vedtaket kan påklages innen 30. november 2019.

25.10.2019

Tillatelse til mudring ved Containerhavn og Klakken i Moss Havn

Vi har gitt Moss Havn KF tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Containerhavn og utjevning av sand ved Klakken i Moss Havn i Moss kommune. Vedtaket kan påklages innen 25. november 2019.

17.10.2019

Tillatelse til mudring ved Borg Havn i Fredrikstad kommune

Vi har gitt Borg Havn IKS tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Borg Havn i Fredrikstad kommune. Vedtaket kan påklages innen 17. november 2019.

Fleire nyhende