Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Fylkesmannen støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


02.04.2020

Sauehold i Innland

Oppsummering av statistikk fra 2019 viser to tydelige trender i saueholdet i Innlandet. Sauetallet er redusert, både i Oppland og Hedmark og i hele landet, og andelen av sau tapt på utmarksbeite går litt ned.

01.04.2020

Permittert og jobb i landbruket?

Det blir nå mer gunstig å kombinere dagpenger og sesongarbeid i landbruket.

01.04.2020

Oppstart av verneprosesser

Fylkesmannen har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosesser for 17 områder.

31.03.2020

EØS-borgere kan jobbe i landbruket

Grensene åpnes for sesongarbeidere fra EØS-land som skal jobbe i jordbruk, gartneri, skogbruk og matindustri.

30.03.2020

Informasjon til lokal landbruksforvaltning

Fylkesmannen utarbeider og sender jevnlig informasjonsskriv til kommunal landbruksforvaltning med bakgrunn i koronasituasjonen.

30.03.2020

Pelsdyrbønder kan få ny vurdering

Landbruks- og Matdepartementet har bekreftet at pelsdyrbønder som får kompensasjon etter dagens ordning, også vil bli vurdert etter ny ordning når ny forskrift er på plass. 

28.03.2020

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting

På grunn av koronasituasjonen har Landbruks- og matdepartementet åpnet opp for et ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020 på inntil 2 kr pr plante. Til sammen inntil 60 millioner kroner.

27.03.2020

Landbruket trenger mange hender i arbeid

Landbruket i Innlandet har på grunn av koronavirus-restriksjonene store utfordringer med å skaffe seg nok arbeidskraft til den kommende sesongen.

25.03.2020

Folk, bygg og utstyr i «Ressursbank Innlandet»

Nå bygges Innlandets kanskje viktigste «bank» opp. «Ressursbank Innlandet» er stedet der ressursene skal finne hverandre – hvis noen har for mye og noen har for lite skal det meldes hit.

24.03.2020

Høring utvidelse av Drevdalen og Hanestadvola naturreservater

Fylkesmannen foreslår å utvide Drevdalen naturreservat i Trysil kommune samt å utvide Hanestadvola naturreservat i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner.

24.03.2020

Oppdatert rundskriv om SMIL-ordningen

Landbruksdirektoratet har publisert et nytt rundskriv om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Endringen i rundskrivet skyldes at SMIL-forskriften nylig ble endret slik at eier av landbrukseiendom uten foretak kan innvilges tilskudd, dersom det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på eiendommen.

23.03.2020

Bønder i karantene eller isolasjon kan stelle sine egne dyr

Det kan de gjøre såfremt de overholder øvrige krav fra helsemyndighetene om blant annet sosial distansering og hygieniske retningslinjer.

21.03.2020

Koronaviruset - Dispensasjon fra søknadsfristen for produksjonstilskudd 15. mars 2020

Dersom et foretak ikke har fått levert søknad om produksjonstilskudd i jordbruket innen 15. mars på grunn av alvorlig sjukdom forårsaket av koronaviruset, kan det gis dispensasjon fra søknadsfristen.

20.03.2020

Foretak som søkte produksjonstilskudd for sent i 2017-2019 kan vurderes på nytt

Hvis du ikke fikk levert søknad om produksjonstilskudd elektronisk innen søknadsfristen i 2017-2019 kan du under visse forutsetninger få vurdert saken på nytt.

20.03.2020

Fylkesmannen har tett dialog med kommunene

Fylkesmannen vil jevnlig utarbeide informasjonsskriv som sendes til ordførere og kommunedirektører.

20.03.2020

Landbruket er i beredskap

Fylkesmannen er opptatt av at matproduksjonen og aktiviteten i skogbruket i størst mulig grad går som normalt i en utfordrende tid.

18.03.2020

Sykdom og fravær på gardsbruk på grunn av korona

På grunn av utbruddet av koronavirus er tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom og fødsel mv. en aktuell tilskuddsordning. Her er ny informasjon om dette.

12.03.2020

Søknadsfristen for produksjonstilskudd er 15. mars

Det er nå tid for å søke på del 1 av produksjonstilskuddet, og det er foretak med husdyrproduksjon som kan søke i denne runden. 

10.03.2020

Økokornkveld

Det er stort potensial for økt produksjon av økologisk korn i Innlandet. Bli med på webinar mandag 30. mars og la deg inspirere.

25.02.2020

Regionmøter i Innlandet med tema beitedyr og rovvilt

Fylkesmannen i Innlandet har i løpet av januar og februar gjennomført flere regionale møter i samarbeid med beitenæringa, lokal landbruksforvaltning, Mattilsynet, SNO med flere. Hensikten med møtene er erfaringsutveksling etter beitesesongen og planer framover når det gjelder utfordringer og løsninger med beitedyr og beitebruk i utmark.

19.02.2020

Jordbruksfagleg samling for Innlandet

Fylkesmannen i Innlandet inviterer til jordbruksfagleg samling på Scandic Lillehammer Hotel onsdag 25. og torsdag 26. mars 2020. Målgruppe for samlinga er tilsette i kommunal jordbruksforvaltning. Påmeldingsfrist er fredag 21. februar 2020. 

14.02.2020

Jernbaneutbygging i vest er best

Det vestlige alternativet – altså med dagens stasjonsområde og skinnegangen i en senket kulvert i Hamarbukta – er beste valg for dobbeltsporet jernbanetrasé, mener Fylkesmannen i Innlandet.

12.02.2020

Radiobjeller på lam - 3 lokale rapporter

Erfaring viser at det er vanskelig å dokumentere årsak til tap av lam på utmarksbeite. Derfor ble tre lokale prosjekt med radiobjeller på lam gjennomført sommeren 2019 i utvalgte beitelag i Sør-Aurdal, Nord-Fron og Øyer. Bakgrunn for samtlige prosjekt var ukjente tap av lam på utmarksbeite og få funn som var ferske nok til å få dokumentert tapsårsak.

11.02.2020

Kurs i jordlov, konsesjonslov m.v.

Fylkesmannen i Innlandet inviterer til regionale dagssamlinger med tema forvaltningslov, jordlov, konsesjonslov og beiterettslige problemstillinger. Påmeldingsfristen er torsdag 27. februar.

07.02.2020

AVLYST: Vårsamling for skogbruket i Innlandet 2020

Nå har situasjonen og rådene rundt koronaviruset blitt innskjerpet, både nasjonalt og regionalt. Vårsamlingen samler rundt 200 skogfolk fra hele Innlandet, og vår vurdering er at det innebærer en for høy risiko å avholde årets vårsamling. Vårsamlingen er derfor AVLYST (ev. vurderer vi å utsette til høsten, det har kommet ønske fra næringa om det).

05.02.2020

Personer som eier en landbrukseiendom kan nå søke SMIL-tilskudd

Det er ikke lenger krav om at en må ha et registrert foretak for å kunne søke om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Fra og med 2020 kan også personer som eier en landbrukseiendom søke om tilskudd.

24.01.2020

Planlegger dere prosjekter innen temaene klima og miljø i jordbruket?

Prosjekter og informasjonstiltak som gjelder klima- og miljøtiltak kan få støtte fra Fylkesmannen i Innlandet. Vi disponerer i 2020 1,3 mill. kr til å støtte tiltak innen Klima- og miljøprogrammet (KMP). Søknadsfrist er 15. februar 2020. 

21.01.2020

Kommunevurderinger på høring

Nå legger Fylkesmannen i Innlandet fram sine «kommunebilder» på høring - altså hvordan Fylkesmannen vurderer status og utfordringer hver enkelt Innlandskommune på fagområdene Fylkesmannen skal følge med på.

17.01.2020

AVLYST- Konferanse for Inn på tunet-tilbydere

Konferansen er dessverre avlyst. Det blir konferanse 21. mars for de som driver Inn på tunet-virksomhet på Østlandet - en dag med faglig påfyll og mulighet for å utvide det faglige nettverket.

15.01.2020

Erstatning for sau tapt til rovvilt 2019

Fylkesmannen i Innlandet har mottatt 334 søknader om rovvilterstatning (64 søknader færre enn 2018) innen søknadsfristen 1. november 2019.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel