Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


28.05.2020

Kartlegging av naturtyper i Innlandet 2020

På vegne av Miljødirektoratet vil det i 2020 bli gjennomført naturtypekartlegging i kommunene Ringsaker, Etnedal, Nord-Aurdal, Elverum og Trysil. Det skal kartlegges tolv områder i Innlandet, hvorav ti av disse vil være supplerende kartlegging.

22.05.2020

Risikoavlastning i grøntsektoren i koronatider

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endring i avlingssviktforskriften som skal sørge for økonomisk støtte til grøntsektoren for tap pga. restriksjoner under koronapandemien.

15.05.2020

Smittevernveileder for frukt og grønt på plass

Mange produsenter og kommuner har ventet på denne veilederen og får her konkrete råd om hvordan de skal legge til rette for arbeidstakere som skal være med på årets innhøsting.

14.05.2020

600.000 kroner til Urbant landbruk i Hamar

Fylkesmannen i Innlandet har bevilget 600.000 kroner til Hamar kommune for prosjekter som handler om urbant landbruk. Prosjektene skal bidra til miljøvennlig byutvikling og at naturmangfold og grønne lunger i byen bevares.

13.05.2020

Innlandsskogbruket i tall 2019

Her er endelig alle tallene og analysene fra Innlandsskogbruket i 2019. Fylkesmannen fører statistikk over de ulike tiltakene i skogbruket basert på skogfond­regnskapet, noe som favner det meste av skogbruksaktiviteten i fylket.

11.05.2020

Klimakur 2030 – viktig grunnlag for sterkere klimainnsats

Fylkesmannen har uttalt seg til «Klimakur 2030» som er på høring. Utredningen viser at Norge kan halvere ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser innen 2030.

11.05.2020

Forskriftsendring Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde

Forslag om endring av forskriftene for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde – tillatelse til bruk av elektrisk sykkel på Glitterheimsvegen og Koldedalsvegen.

08.05.2020

Innlandsskogbruket i tall 2019

Her er endelig alle tallene og analysene fra Innlandsskogbruket i 2019. Fylkesmannen fører statistikk over de ulike tiltakene i skogbruket basert på skogfond­regnskapet, noe som favner det meste av skogbruksaktiviteten i fylket.

08.05.2020

Vil klare å holde matproduksjonen på normalt nivå

Innlandet vil være et nasjonalt spiskammers også i koronaåret 2020, men den innlandske jordbæra spøker det for. Fylkesmannen la vekt på landbrukets betydning på dagens pressebrief, hvor også bondeorganisasjonene orienterte om matproduksjon, koronautfordringer - og muligheter.

08.05.2020

Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Innlandet ute på høring

Fylkesmannen sender ut forslag til endringer i Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Innlandet på høring.

08.05.2020

Partnerskap skal fronte og styrke landbruket

Partnerskap for landbruket hadde sitt første møte torsdag 7. mai. Målet er å styrke landbruket i regionen, og skape enda mer verdier ut av ressursene i landets største landbruksregionen. 

07.05.2020

Sesongarbeidere i landbruket

Regjeringen åpnet onsdag for at alle utenlandske sesongarbeidere som skal arbeide i landbruket, kan reise inn i Norge.

05.05.2020

Nasjonale tilretteleggingsmidler i landbruket

Nasjonale prosjekter innen landbruksrelatert næringsutvikling og kompetanseheving kan nå søke tilskudd innen en ordning som ble opprettet i jordbruksoppgjøret 2019. 

23.04.2020

Vernskoggrensa for Innlandet er digitalisert på nytt

Vernskoggrensa for Innlandet er digitalisert på nytt. Moderne kartgrunnlag gjør at grensen nå kan vises mer nøyaktig digitalt.

23.04.2020

Våronna er i gang

Nå plantes det grønnsakplanter, det sås korn og snart skal potetene settes i jorda.

17.04.2020

Viktig informasjon om regionale miljøtilskudd før våronna

Det ble utbetalt 119 millioner kroner etter den første søknadsomgangen med felles Regionalt miljøprogram for Innlandet i 2019. Nå står våronna for døra, og vi vil gi noen signaler og presiseringer om årets søknadsomgang, spesielt for enkelte tiltak som må gjennomføres på våren eller i vekstsesongen

17.04.2020

Ny tilskuddsordning for vårens skogplanting

Om lag 18 av landets 30 millioner skogplanter skal plantes i Innlandets skoger i vår. Koronasituasjonen har ført til en krevende situasjon for skogbruket, og det er derfor innført et midlertidig tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2020.

16.04.2020

Seks utvalgte kulturlandskap i Innlandet får 7,5 millioner

Gran kommune har nylig fått et "utvalgt kulturlandskap i jordbruket", og dermed har vi seks utvalgte kulturlandskap i Innlandet. Nå kan de som vil gjennomføre tiltak som sikrer aktiv bruk og bevaring av disse kulturlandskapene, søke om tilskudd til dette.

16.04.2020

Oppstart av verneprosesser

Fylkesmannen har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosesser for 8 områder.

06.04.2020

Trygghet for grøntprodusentene

Regjeringen har vedtatt å utvide den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket slik at den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft.

06.04.2020

Halmbrenning og RMP-tilskudd

Vi minner om det ikke kan brennes halm om våren på arealer der du har fått utbetalt tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten for søknadsomgangen 2019.

06.04.2020

Midler til tiltak for pollinerende insekter

Både hageeiere, kommunegartnere og bønder er opptatt av å ta vare på insektene. I 2019 ble nærmere 60 km blomsterstriper sådd langs åkerkantene i Innlandet. 

03.04.2020

Vis varsomhet med brenning av bål og bruk av åpen ild

I deler av Innlandet er det allerede gult beredskapsnivå for skogbrannrisiko. Dette er derfor ikke tida for å fyre opp bål og engangsgriller eller drive med bråtebrenning.

03.04.2020

Kjøp lokalt under påskehandelen!

Lokalmatprodusentene opplever en tydelig nedgang i omsetning gjennom de tradisjonelle salgskanalene, men interessen for REKO-ringene i Innlandet er økende.

02.04.2020

Sauehold i Innland

Oppsummering av statistikk fra 2019 viser to tydelige trender i saueholdet i Innlandet. Sauetallet er redusert, både i Oppland og Hedmark og i hele landet, og andelen av sau tapt på utmarksbeite går litt ned.

01.04.2020

Permittert og jobb i landbruket?

Det blir nå mer gunstig å kombinere dagpenger og sesongarbeid i landbruket.

01.04.2020

Oppstart av verneprosesser

Fylkesmannen har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosesser for 17 områder.

31.03.2020

EØS-borgere kan jobbe i landbruket

Grensene åpnes for sesongarbeidere fra EØS-land som skal jobbe i jordbruk, gartneri, skogbruk og matindustri.

30.03.2020

Informasjon til lokal landbruksforvaltning

Fylkesmannen utarbeider og sender jevnlig informasjonsskriv til kommunal landbruksforvaltning med bakgrunn i koronasituasjonen.

30.03.2020

Pelsdyrbønder kan få ny vurdering

Landbruks- og Matdepartementet har bekreftet at pelsdyrbønder som får kompensasjon etter dagens ordning, også vil bli vurdert etter ny ordning når ny forskrift er på plass. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel