Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


16.10.2020

Tid for grøfting!

Høsten har kommet og avlinga er i hus. Dette er ei fin tid for grøfting. Det er fortsatt godt over en million kroner igjen av midlene til dette formålet i 2020. Vi håper på en tørr og fin høst slik at mye areal får tiltrengt grøfting.

14.10.2020

Landbruksseminar om fremtidens matproduksjon

Velkommen til en dag om fremtidens matproduksjon med fokus på klimavennlig, bærekraftig og fremtidsrettet landbruk. Seminaret arrangeres på Tynset kulturhus 12. november 2020.

09.10.2020

Gardbrukere i Innlandet kan søke tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel og biorest

Søknadsfristen for regionale miljøtilskudd i jordbruket er den 15. oktober. Gardbrukerne kan blant annet få tilskudd for areal der husdyrgjødsel (inkludert biorest) har blitt spredd på en miljøvennlig måte. Det gir en tredobbel gevinst: Lavere klimagassutslipp, mindre forurensning i elver og vatn og bedre utnytting av næringsstoffene i gjødsla.

09.10.2020

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler

Det kan gis støtte til FoU-prosjekter, informasjons- og opplæringstiltak, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer.

08.10.2020

Tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere

Pelsdyroppdrettere som er berettiget kompensasjon for avvikling av pelsdyrholdet, kan nå søke om tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving. Søknadsfristen er 15. oktober.

21.09.2020

Dyrevelferd på dagsorden

Bli med på webinar der dyrevelferd er tema. I regi av landbruksmiljøet på Blæstad arrangeres årets Blæstaddag 20. oktober. Mange gode innledere vil belyse temaet fra flere sider. 

21.09.2020

Matgledekorpset i Innlandet i spiss for nasjonal satsing

Matgledekorpset i Innlandet var landets første pilotkorps for bedre mat og måltider. Med stort engasjement, variert fagbakgrunn og smittende humør har de i løpet av 2019 besøkt 10 kommuner. I tillegg har 25 kommuner deltatt på kurs med korpset.

15.09.2020

Gledelig markedsprognose for sau og lam

Markedet for både sau og lam er nå i balanse etter noen år med overskudd av sauekjøtt på lager. Etter noen gode måneder på utmarksbeite er lammekjøttsesongen straks i gang.

09.09.2020

Miljøtilskudd i skog - skogeiers søknadsfrist er 1. november

Ivaretakelse av nøkkelbiotoper, rovfuglreir og tiurleiker er formål som kvalifiserer for miljøtilskudd til skogeier. Det er usikkert om nåværende ordning med nasjonal tilskuddskvote opprettholdes i 2021.

08.09.2020

Svinekjøttproduksjonen mot markedsbalanse i 2021

Innlandet har en femtedel av svinekjøttproduksjonen i landet. For innlandsbonden er det positivt at markedssituasjonen har snudd etter en lang periode med pressede produsentpriser.

04.09.2020

Grüne Woche 2021 avlyst

Ei av verdas største messer for mat, gartneri og landbruk, Internationale Grüne Woche i Berlin, som skulle vore gjennomført i januar 2021, er avlyst. Dermed blir det heller ikkje noko av den tradisjonelle norske deltakinga på messa.

03.09.2020

Våletjern naturreservat - Høring av revidert forvaltningsplan

Fylkesmannen sender med dette revidert forvaltningsplan for Våletjern naturreservat i Stange kommune på høring. Høringsfristen er 1. november 2020.

27.08.2020

Webinar: Industripolitikk for den biobaserte sirkulærøkonomien

Sammen med NCE Heidner Biocluster og Norwegian Wood Cluster arrangerer Biovalley webinar, torsdag 17. september kl 9-11: Industripolitikk for den biobaserte sirkulærøkonomien - hva skal til for vekst og verdiskaping?

27.08.2020

Webinar Industripolitikk for den biobaserte sirkulærøkonomien

Sammen med NCE Heidner Biocluster og Norwegian Wood Cluster arrangerer Biovalley webinar, torsdag 17. september kl 9-11. Industripolitikk for den biobaserte sirkulærøkonomien - hva skal til for vekst og verdiskaping?

27.08.2020

Husk frist 1. september for ekstraordinært tilskudd til skogplanting

Plantet du selv i vår? Skogeiere som selv sto for vårens skogplanting, må sende søknad til kommunen innen 1.9 for å få dette tilskuddet. Gjelder også ved planting av juletrær.

25.08.2020

Markdag i Murkelie - korleis ta vare på utmarksbeita?

Om lag tretti personar såg på ulike typar beitevegetasjon og kva ein kan gjera med attgroing i Murkelie på Stølsvidda. Det skjedde under kyndig vegleiing frå "the grand old man" i norsk utmarkskartlegging, Yngve Rekdal frå Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

25.08.2020

To bønder i Nord-Østerdal må betale tilbake 1,8 mill. kroner i tilskudd

To bønder i Nord-Østerdal har samarbeidet så tett at det er å betrakte som et driftsfellesskap, og dermed har de ikke krav på 1,8 millioner kroner som de har fått i tilskudd. Dette slås fast i et vedtak fra Landbruksdirektoratet. Gardbrukerne må betale tilbake det urettmessige tilskuddet.

24.08.2020

2 milliarder i tilskudd til bønder i Innlandet

Landbruksdirektoratet utbetalte i februar om lag 2 milliarder kroner i produksjons- og avløsertilskudd til ca. 7 300 jordbruksforetak i Innlandet. Tilskuddet skal bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk og at landbruket kan løse viktige samfunnsoppgaver som bl.a. å opprettholde et variert kulturlandskap.

21.08.2020

Ja til konsesjon på Staur gård i Stange.

Stange kommune vedtok i mai å gi konsesjon til Ola Haugen på Staur gård. I juni varslet Fylkesmannen at vi ville vurdere å omgjøre kommunes vedtak. Etter en vurdering av saken har vi nå konkludert med at kommunens vedtak opprettholdes.

20.08.2020

Stor faglig bredde i aktiviteten på Apelsvoll

Markdagen om korn, protein- og oljevekster ble gjennomført på en god og trygg måte også i år. Det kan virke som et smalt tema, å dyrke korn, men denne dagen viste virkelig bredden i korndyrking.

14.08.2020

Endringer i forskrift om tilskudd til veterinærreiser

Tilskudd til veterinærreiser skal bidra til å utjevne forskjeller i husdyrprodusentenes veterinærkostnader. Forskriften som styrer ordningen ble endret med virkning fra 3. juli 2020.

13.08.2020

Nofence i utmarka – en vellykket utprøving av ny teknologi på storfe og sau

Nofence-teknologien med digital inngjerding har vært prøvd ut i Nord-Østerdalen i sommer. Dette har fungert meget godt både på storfe og sau. Fylkesmannen i Innlandet og kommunene har bevilget tilskudd til investering i den digitale løsningen gjennom ordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder».

31.07.2020

Åpen markdag om høstkorndyrking

Utsikt til tidlig høst gjør det aktuelt for flere å dyrke høstkorn i år. Torsdag 6. august kl 14:00 til 16:00 er det markdag i forsøksfeltene på Ry gård, Rogstadgutua 33, Ridabu.

24.07.2020

Arrangementer og prosjekter med støtte fra klima- og miljøprogrammet 2020

I år har Fylkesmannen innvilget 1,6 millioner kroner til tiltak som styrker, utvikler og formidler praktiske tiltak for å gjøre jordbruket mer klima- og miljøvennlig. Midlene fra klima- og miljøprogrammet fordeles etter en årlig søknadsrunde.

17.07.2020

Fangvekster er bra for miljøet

Korn- og grønnsakbønder sår fangvekster i åkeren sin. Plantedekket beskytter jordoverflata mot avrenning av jord og næringsstoffer etter at avlinga er høstet.

09.07.2020

Slik blir høsten 2020 for Matgledekorpset

Matgledekorpset har blitt godt mottatt hos de kommunene og sykehjemmene som har fått besøk. Gode endringer har skjedd for bedre mat- og måltidsgleden for beboerne. Vi fortsetter også i 2020.

09.07.2020

Norges første "fossilfrie seterdrift" er etablert

Hanne Østgaard og Erling Tingstad har virkelig tatt det grønne skiftet opp til setra. Seterbrukerne har i tett samarbeid med selskapet Energi+ investert i et effektiv og topp moderne solcelleanlegg med tilhørende batterienheter og energistyringssystem.

08.07.2020

Brudd på reglene om dyrevelferd kan føre til at bonden mister tilskudd

Ved alvorlige brudd på dyrevelferdsregelverket kan landbruksforvaltningen avslå tilskudd til husdyrhold.

08.07.2020

Gjensidig informasjon om brudd på dyrevelferd

Landbruksdirektoratet og Mattilsynet har nylig blitt enige om ei revidert avtale for utveksling av informasjon i dyrevelferdssaker som gjelder produksjonsdyr.

07.07.2020

Miljøtilskudd i jordbruket 2020

Veilederen for å søke regionale miljøtilskudd i 2020 er nå klar. Her finner du informasjon om alle tiltakene du kan søke om tilskudd for. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel