Reindrift

Norsk reindrift har sitt opphav hjå den samiske befolkninga, og skjer hovudsakleg i Nord-Noreg, Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark.Reindriftsforvaltningens arbeidsoppgåver omfattar ressurs- og arealforvaltning, tilskotsforvaltning og reindriftsbasert næringsutvikling.

Nær 140 av landets kommunar har reindrift, på eit areal som utgjer om lag 40 prosent av landarealet i Noreg. Vi har 240 000 tamrein i vårflokk, 180 000 av desse er i Finnmark. Reindrifta sør for Finnmark har små variasjonar frå år til år, medan reintalet i Finnmark kan variere. Kalvetilgang, tap og slakteuttak er årsaker til variasjonane. I underkant av 3000 personar er tilknytt den samiske reindrifta.

Organisering av reindrifta

Reindrift skjer primært i det samiske reinbeiteområdet, som strekkjer seg frå Finnmark i nord til Hedmark i sør. Området er delt inn i seks samiske regionale reinbeiteområde og vidare i 72 sommar- og heilårsbeitedistrikt, og dessutan ti distrikt som blir brukte til haust- og vinterbeite for norsk reindrift og/eller som beite for svensk reindrift.

Grupper av reineigarar samlar reinen i felles flokkar på bestemte areal og samarbeider om drifta. Desse driftsgruppene blir kalla «siida» på nordsamisk og «sitje» på sørsamisk. Dei siste åra har det vore i underkant av 100 sommarsiidaar og om lag 150 vintersiidaar. Kvar siida er delt inn i siidaandelar, som har ein ansvarleg leiar.

Rein innanfor det samiske reinbeiteområdet skal merkast med eigarens merke. Berre personar av samisk ætt har i utgangspunktet rett til reinmerke.

Ikke-samisk reindrift utøves i Hedmark og Nord-Gudbrandsdalen og Valdres i Oppland. Denne reindrifta krev løyve i tråd med reindriftslova.

Rendal Renselskap har ei eiga driftsform basert på avskyting av privateigde dyr i Rendalen, Engerdal og Trysil. Svensk reindrift har bruksrett i bestemte område i Noreg, frå Troms til den nordlegaste delen av Hedmark.

Reindriftsforvaltning hjå Fylkesmannen

Fylkesmannen skal bidra til at styresmaktene når dei overordna måla for reindriftspolitikken. Vi skal mellom anna kontrollere etablering og overflytting av siidaandelar, gje råd i gjerdesaker, godkjenne bruksreglar utarbeidde av distriktsstyret, gje dispensasjon frå beitebruksreglane når det er sterke grunnar til det, om nødvendig fastsette beitetider for årstidsbeitene og gje fråsegner og kome med motsegn i saker etter plan- og bygningslova.

Reindriftsavtalen

Reindriftsavtalen er årlege forhandlingar mellom Norske Reindriftssamers Landsforbund og Landbruks- og matdepartementet om økonomiske verkemiddel for reindriftsnæringa.

Fylkesmannen har ansvar for tilskotsbehandling regionalt over reindriftsavtalen. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovudutbetalingane til siidaandelane.

Rovvilt

Fylkesmannen har også ansvar for midlar til førebyggande tiltak mot rovviltskadar og konfliktdempande tiltak og erstatning for rein drepen av freda rovvilt. Les meir om dette under temaet Miljø og klima hjå Fylkesmannen i ditt fylke.

Vis meir

Reindrift i Innlandet

I Innlandet er det samisk reindrift i Engerdal og Os kommuner. I tillegg har vi fem tamreinlag. Det er Rendal Renselskap, Lom Tamrein, Vågå Tamrein, Fram Reinlag og Filefjell Reinlag.

Som en følge av omlegginger i reindriftsloven, er den regionale reindriftsforvaltningen overført til fem fylkesmannsembeter. For Innlandet er det Fylkesmannen i Trøndelag som har ansvar for reindriftsforvaltningen. Reindriftsforvaltningens arbeidsoppgaver omfatter så vel ressurs- og arealforvaltning som tilskuddsforvaltning og reindriftsbasert næringsutvikling.

Det er inngått avtale mellom Fylkesmannen i Innlandet og Fylkesmannen i Trøndelag om bruk av kompetanse innen reindrift i behandling av arealplansaker. Det er også etablert rutiner for å holde reindriftsfaglig ansvarlig hos Fylkesmannen i Trøndelag informert om igangsatte plansaker i Innlandet, samt om når Fylkesmannen i Innlandet skal ta kontakt for reindriftsfaglig bistand. Bakgrunnen for dette er at innsigelsesmyndigheten etter plan- og bygningsloven fortsatt ligger hos fylkesmannsembetet der arealet ligger.


09.10.2019

Inspirasjonsseminar - ut på vidda

Fylkesmannen i Troms og Finnmark inviterer til seminar om næringsutvikling - påmeldingsfrist 18. oktober 2019 - påmeldingsfrist 18. oktober 2019    

04.10.2019

Reinmerker på høring og kunngjøring

Registrering av nye reinmerker eller overføring av eksisterende reinmerker sendes på høring, og kunngjøres dersom de blir godkjent i merkenemnda.

04.10.2019

Ledig stilling som jurist

Har du juridisk kompetanse og interesse for reindrift, folkerett, klima og miljø?

02.05.2019

Påmelding til reindriftskonferansen 2019

Nå er påmelding til årets reindriftskonferanse åpnet!

10.04.2019

Utvidet frist for levering av melding om reindrift

Skjema for innlevering av melding om reindrift er nå tilgjengelig igjen i Altinn. Fristen for å levere melding om reindrift (MOR) er utsatt til 12. april på grunn av nettverksproblemer hos Landbruksdirektoratets sider.

03.04.2019

Oversikt over frister for innlevering av melding om reindrift og søknad om tilskudd/ erstatning

Det er ikke alltid like lett å holde oversikten over hvilke papirer som skal inn når og hvor. Her har du en oversikt! Melding om reindrift - frist 10. april via Altinn/ papir Søknad om erstatning - frist 15. april via papir Søknad om tilskudd - frist 31. mai via Altinn/ papir.

02.04.2019

Fritak fra engangsavgift for reindriftsnæringen

Du kan få fritak ved første gangs registrering av beltemotorsykler/snøscootere og terrenggående firehjuls motorsykler som skal benyttes i reindriftsnæringen.  

02.04.2019

Reindriftskonferansen 2019

Årets reindriftskonferanse for reineiere/tamreinlag i vårt forvaltningsområde er under full planlegging. Konferansen vil i år arrangeres i samarbeid med rovviltnemnda i region 6 og holdes på Scandic Hell hotell den 28-29. mai 2019.

02.04.2019

Informasjon om søknad om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Frist for levering av søknad om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag er den 31. mai 2019

02.04.2019

Informasjon om melding om reindrift 2018 / 2019

Våren er tid for både reinflytting, kalving og levering av melding om reindrift. Frist for å levere melding om reindrift er som vanlig den 10. april, derimot er søknad for tilskudd den 31. mai.  

Fleire nyhende