Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Midlertidig forskrift om koronaviruset


Regjeringen åpner i ei midlertidig forskrift opp for at kommunene kan gjøre unntak fra søknadsplikten etter plan- og bygningsloven for tidsbestemt bruksendring og midlertidig plassering av byggverk til helse- og omsorgstjenester mv. i sammenheng med utbruddet av koronaviruset. Forskriften skal gi kommunene økt handlingsrom til å iverksette nødvendige tiltak raskt.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 18.03.2020

Saksbehandlingen

Vedtak skal gjøres innen fem dager fra søknaden kommer inn, og kan virke inntil seks måneder. Tillatelsen kan forlenges en gang. Vedtak kan bare gjøres etter anmodning fra statlig, fylkeskommunal eller kommunalt myndighet.

Også dispensasjonssaker skal avgjøres innen fem dager. Fristen løper i den tiden søknaden er til uttalelse hos statlige og regionale myndigheter. Disse myndighetene skal uttale seg eller gjøre nødvendige vedtak innen tre dager. Kommunen kan treffe vedtak dersom regionale og statlige instanser ikke holder fristen.   

Forskriften gjør ei rekke unntak fra byggteknisk forskrift, men tiltakene må oppfylle sikkerhetskrav. Reglene om nabovarsel gjelder ikke.

Klagesaker

Klagesaker skal forberedes av kommunen og sendes til klageinstansen innen fem arbeidsdager etter at klagefristen er gått ut. Klageinstansen skal avgjøre saken innen fem arbeidsdager. Holder ikke kommunen fristen, kan klageinstansen behandle klagen selv.

Tidsfrister

Forskriften gjelder mellom 16.03.2020 – 01.01.2021. De oppgitte tidsfristene kan ikke forlenges.

 

Les forskriften her:

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-16-308